Hit (4979) K-380

Künuzul Envar

Yazar Adı : Alaeddin Ali Esved İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Yazma
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-11 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-11

Künuzul Envar

Sultan Murad adına kale­me alınan Rumûzü'l-esrâr adlı fıkıh usu­lüne dair bir eserin şerhidir.

Yazma bir nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi'ndedir (nr. 1334, 334 varak).

4 Zilhicce 769 (21 Temmuz 1368) tarihinde istinsah edi­len bu nüshanın mukaddimesinde asıl metnin Ebû Bekir b. İbrahim'e ait oldu­ğu belirtilmektedir.

Ali Esved ayrıca Hatîb el-Kazvîniye ait el-îzâh fi'l-me'ânî ve'l-beyân adlı eserle (bk. Keşfü'z-zunûn, 1, 211) Celâleddin Ömer el-Habbâzinin fıkıh usulüne dair el-Muğnî adlı kita­bını da şerhetmiştir (bk. Brockelmann, 1,657).

...