Hit (3128) K-356

Ruh ve Bekayı Ruh.

Yazar Adı : Ahmet Hamdi Akseki İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Ruh ve Bekayı Ruh.

A. Hamdi Akseki bu eserinde ruh mesele­sini, İlkçağ Yunan düşüncesinden Thales ve İyonya mektebi filozoflarından baş­layarak müslüman filozof ve mutasav­vıfların bu konudaki görüşlerini de ele alıp tenkit etmiş, daha sonra bazı çağ­daş filozofların ve materyalistlerin delil­lerinin ayrı ayrı münakaşasını yaparak sonunda kendi görüşlerini ortaya koy­muştur. Eser. Maarif Vekâleti Telif ve Tercüme Heyeti'nce neşredilmek üzere satın alınmış, ancak yayımı gerçekleş­memiştir.

...