Hit (4913) K-196

el Burhanül Müeyyed

Yazar Adı : Ahmed er Rifai Seyyid Ahmed b. Ali İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-03 Güncelleyen : /0000-00-00

el Burhanül müeyyed

Sohbetlerinden derlenmiş­tir. Birçok konuya temas etmekle bir­likte tevhid, semâ, iradî ölüm, şeriat-tarikat münasebetleri daha geniş olarak işlenmiştir.

Müteşâbih âyetler me­selesinde İmam Şâfıi, Mâlik b. Enes, Ebû Hanîfe, İbn Hanbel ve Ca'fer es-Sâdık'ın sözleri zikredilmiş, kelâmcıların görüş­lerine yer verilmemiştir.

Muhtelif baskı­ları olan eserin (İstanbul 1301; Şam, ts.)

Türkçe'ye ilk tercümesi Kudsîzâde Kadri tarafından yapılmış (İstanbul 1313),

son olarak Delilleriyle Marifet Yolu adıy­la yayımlanmıştır (trc. H. Kâmil Yılmaz, İstanbul 1985).

...