Hit (1900) K-1637

el İhtiyar li Talilil Muhtar

Yazar Adı : el Mavsili İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-08-05 Güncelleyen : /0000-00-00

el-İhtiyâr li-ta'lîli'l-Muhtâr

el-Muhtar'ın yine Mevsılî tarafından hazırlanmış şerhi olup Hanefî fıkhının orta hacimdeki muteber kaynakları arasında yer alır. Müellifin ifadesine göre el-Muhtâr ders kitabı olarak benimsenip talebe tarafından ezberlenmeye başlanınca hükümlerin illetlerini ve delillerini aktaran, diğer mezheplerin görüşlerini kısaca açıklayan, umûmü'l-belvâ haline gelmiş bazı güncel meselelere dair fetvalara yer veren, ihtilaflı konularda esas alınan ictihadlara işaret eden bir şerh yazması yönündeki talep üzerine bu şerhi hazırlamıştır. İçindeki hadisler İbn Kutluboğa tarafından et-Tarif ve'l-ihbâr bi-tahrici ehâdîsi'l-İhtiyâr adıyla tahrîc edilmiştir. el-İhtiyârı Celal Yeniçeri Türkçe'ye çevirmiştir.

...