Hit (1700) K-1635

Maksadül Müsned

Yazar Adı : el Hılati, Muhammed b. Abbâd b. Melik Dad İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi : Muhtasar
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-06-22 Güncelleyen : /0000-00-00

Maksadü’l-Müsned

Ebû Hanîfe’nin el-Müsned adlı eserinin muhtasarı olup Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye’de bir nüshası bulunmaktadır (Hadis, nr. 440/2; bu eserlerin yazma nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, I, 178-179, 475; Suppl., I, 286, 290, 655; Sezgin, I, 416, 426-427). Kaynaklarda Hılâtî’nin Ta’lîk ‘alâ Sahîhi Müslim adlı bir eserinden de söz edilmektedir.

...