Hit (5707) K-162

Kita­büs Salat

Yazar Adı : Ahmed b. Hanbel İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Kitâ­bü s-Salât.

Risâletü's-Salât adıyla da bilinen eser, İbn Hanbel'in Müsedded b. Müserhed'e yazdığı mektupla birlikte 1311'de Bombay'da (taş baskısı, 42 say­fa), 1322'de Kahire'de, eş-Şalât ve mâ yelzemü iîhâ adıyla ve İbn Kayyim el-Cevziyye'nin Kitâbü's-Salât ve ahkâmı târikihâ adlı eseriyle birlikte yine Kahi­re'de (1323, 1347) ve son olarak er-Risâletü's-seniyye ü's-Salât adıyla Mu­hammed Abdürrezzâk Hamza tarafın­dan neşredilmiştir (Kahire 1964).

Zehe­bî, Ahmed b. Hanbel'in er-Risâle ü's-Salât adlı bir eserinin bulunmadığını, bu kitabın ona sonradan nisbet edildi­ğini söylemektedir (bk. A'lâmü'n-nübe-lâ', XI, 287, 330).

...