Hit (1441) K-1502

KitabütTefsir (Tefsirün Nesai)

Yazar Adı : Nesai İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Kitâbüt-Tefsîr (Tefsîrü’n-Nesâ’î)

es-Sünenü’l-kübrâ’nın 82. kitabından ibaret olan bu eserde Nesâî sûrelerin bazı âyetleri Hakkındaki rivayetleri bir araya getirmiştir. Eser, Sabrî b. Abdülhâlik eş-Şâfiî ile Seyyid b. Abbas el-Celîmî tarafından bu rivayetlerin tanınmış hadis kaynaklarındaki yerleri gösterilmek suretiyle Tefsîrü’n-Nesâ’î adıyla yayımlanmıştır (I-II, Beyrut 1410/1990). Ahmed Zikito el-Mağribî’nin Câmiatü’l-İskenderiye’de (ed-Dirâsâtü’l-İslâmiyye külliyyetü’l-âdâb) Menhecü’n-Nesâ’î fi’t-tefsîr ma’a tahkiki’l-Fâtiha adıyla bir yüksek lisans tezi hazırladığı belirtilmektedir (Ahbârü’t-türâsi’l-’Arabî, sy. 31 [1407/1987]). Mustafa Meral Çörtü, en-Nesâî ve Tefsîr el-Kur’an el-Azîm’i ismiyle bir doktora çalışması yapmıştır (1990, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

...