Hit (1659) K-1430

Tuhfetül Fukaha

Yazar Adı : Semerkandi Alaeddin İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Tuhfetü’l-fukahâ’

Hanefî literatüründe metodu, sistematiği ve kolay anlaşılır olması ile tanınan önemli bir fürû-ı fıkıh kitabıdır. Kudûrî’nin el-Muhtasar’ına dayanan eser anılan metnin işlemediği konuları işlemek, delillerini göstermek ve bunları sistemli biçimde açıklamak amacıyla kaleme alınmıştır. Kâsânî bu eseri muhteva ve tertip bakımından esas alarak Bedâ’i’u’s-sanâ’i’ fî tertîbi’ş-şerâ’i’ adlı kitabını yazmıştır (bk. Bedâiu’s-Sanâi‘). Tuhfe’nin iki ayrı tenkitli neşri yapılmıştır (nşr. M. Zekî Abdülber, I-III, Dımaşk 1377/1958; Beyrut 1405/1984; Katar 1408/ 1987; nşr. M. el-Müntasır el-Kettânî - Vehbe ez-Zühaylî, I-IV, Dımaşk 1384/1964).

...