Hit (2299) K-1325

el Has Ala Hıfzil İlm ve Zikru Kibaril Huffaz

Yazar Adı : İbnul Cevzi, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el Hanbeli, Ebul Ferec İlim Dalı : Hadis
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-20 Güncelleyen : /2015-04-20
el-Has ‘Alâ Hıfzi’l-’İlm ve Zikru Kibâri’l-Huffâz (el-Has ‘alâ talebi’l-’ilm, Kibârü’l-huffâz)

Ezberleme ve ezberlemeyi kolaylaştırmanın yolları gibi meselelerin ele alındığı eserde güçlü hâfızalarıyla tanınan yetmiş dokuz hadis hâfızının biyografisine de yer verilmiştir.
Eser, Hatîb el-Bağdâdî’nin el-Câmi’ li-ahlâkı’r-râvî adlı kitabının “el-Has ‘alâ hıfzi’l-hadîs” adlı bölümünün kaynak belirtilmeksizin aynen tekrarından ibaret olduğu ve yetmiş dokuz hâfız hakkındaki bilgilerin de yine Hatîb’in Târîhu Bagdâd’ından alındığı gerekçesiyle tenkit edilmiştir (neşredenin girişi, s. 232-234). Fuâd Abdülmün‘im Ahmed’in yayımladığı kitap (İskenderiye 1403/1983; Beyrut 1406/1986), Ebû Abdullah Mahmûd b. Muhammed el-Haddâd tarafından el-Câmi’ fi’l-has ‘alâ hıfzi’l-’ilm adı altında aynı konuya dair üç ayrı eserle birlikte neşredilmiştir (Kahire 1412/1992, s. 231-316). Zikru kibâri’l-huffâz adıyla kaydedilen eser de bu kitap olmalıdır.
...