Hit (3992) K-1262

er Riaye li hukukillah ve el kıyam biha

Yazar Adı : el Muhasibi - Haris b. Esed el Muhasibi İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-10-11 Güncelleyen : /0000-00-00

er-Riaye li-huķuķillah ve’l-ķıyam biha

Riya, nefsin tanınması, kibir, aldanma ve haset gibi konulardan ayrıntılı biçimde söz eden eser Muhasibi’nin en tanınmış çalışmasıdır.
Tasavvuf ahlakına dair kitaplara kaynaklık etmiş olan er-Riaye’nin son bölümü sonraki dönemlerde tasavvuf çevrelerinde “adabü’l-mürid” diye tanınan eserlerin ilk örneklerindendir (nşr. Margaret Smith, London 1935; nşr. Abdülhalim Mahmud - Abdülbakī Sürur, Kahire 1958; nşr. Abdülkadir Ahmed Ata, Kahire 1970).

Kitabın Türkçe iki tercümesi vardır
(trc. Abdülhakim Yüce, Kalb hayatı, İzmir 1997; trc. Şahin Filiz - hülya Küçük, er-Riaye: Nefis Muhasebesinin Temelleri, İstanbul 1998).
er-Riaye, İzzeddin İbn Abdüsselam tarafından Maķasıdü’r-Riaye adıyla ihtisar edilmiştir (Beyrut 1995).

...