Hit (3696) K-1254

Minhac et Talibin

Yazar Adı : Nevevi Muhyiddin İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-09-30 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-10-02
Minhacü't-Talibin
Nevevî'nin (ö. 676/1277) Şafiî fıkhına dair eseri.

Kısaca el-Minhâc olarak da anılan ve müellifin Ravzatü't-tâlibîn'ı ile birlikte müteahhirîn dönemi âlimleri arasında büyük rağbet gören eser Şafiî fakihi Abdülkerîm er-Râfiî'nin el-Muharrer adlı kitabının muhtasarıdır.
Nevevî, 19 Ramazan 669 tarihinde tamamladığı eserinin önsözünde el-Muharrer geniş hacmi sebebiyle ezberlenmeye müsait olmadığından bu muhtasarı yazdığını belirtir; ayrıca metinde yaptığı tasarrufları açıklarken fıkhî hükümlerin ve farklı görüşlerin hiçbirini çıkarmadığını, aslında bu kitabının el-Muharrer'in bir şerhi niteliğinde olacağını söyler.
Yine önsözde Nevevî Minhâcü't-tâlibîn kaleme alırken esas metinde bazı düzeltmeler yaptığını, ona birtakım ilâvelerde bulunduğunu, ifadelerini daha anlaşılır hale getirdiğini, özellikle el-Muharrer'de yer yer kapalılıklar taşıyan tercihe şayan görüş ve rivayetler konusuna açıklık kazandırdığını kaydeder.
Bu arada Şafiî'ye ait görüşleri (kavi, akvâl) delilinin kuvvetine göre "azhar" ve "meşhur", mezhep fakihlerinin imamın kaidelerine veya kendi ictihadlarına göre elde ettikleri sonuçlan "esah" ve "sahih", gerek Şafiî'nin görüşlerinden gerekse sonraki fakihlerin çıkarımlarından aktarılanların tarîk, tunik içinden tercihe şayan (râcih) olanı "mezhep" şeklinde ifade ettiğini; "nas" kelimesiyle -mezhebin diğer fakihlerine ait zayıf bir görüşe veya tahrîc yoluyla çıkarılmış hükme ters düşen- bizzat Şafiî'ye ait sözü kastettiğini; "cedîd" dediğinde Şafiî'nin yeni görüşünün eskisine aykırı olduğunun, "kadîm" dediğinde ise aksinin düşünülmesi gerektiğini; "kile keza" ifadesiyle sahih ve esah olana, "ve fî kavlin keza" ifadesiyle de râcih görüşe aykırı bir veçhe atıfta bulunduğunu belirtir.

Birçok defa yayımlanan kitabı L. W. C.van den Berg Fransızca tercümesiyle birlikte tıpkıbasım halinde neşretmiştir.Bu tercüme, halkı Şafiî olan Endonezya'da sömürge döneminde görev yapacak Hollandalı yöneticilerin eğitimi amacıyla hazırlanan kitaplar arasında yer almaktadır. Komor adalarında da aynı mezhebi benimseyen halk dinî meselelerini asırlar boyunca Minhâcü't-tâlibin'e müracaat ederek çözmüş, Fransız sömürge idarecileri de söz konusu meselelerin halli için 1920 yılından itibaren bu çeviriye başvurmuştur.

Nevevî, Minhâcü't-tâlibîn üzerine bir tür ta'likat tarzında Dekâ'iku'l-Minhâc adlı eserini kaleme almıştır.
el-Minhâc için yazılan otuz beş civarındaki şerhin belli başlıları şunlardır:
Celâleddin el-Mahallî, Kenzü'r-râğıbîn fî şerhi Minhâci't-tâlibîn ,İbn Hacer el-Heytemî, Tuhfetü'l-muhtâc bi-şerhi'l-Minhâc, Hatîb eş-Şirbînî, Muğni'l-muhtâc ilâ marifeti meânî elfâzi'l-Minhâc, Şemseddin er-Remlî,Nihiâyetü'l-Muhtâc ,İbnü'l-Mülakkın, 'Umdetü'I-muhtâc ilâ Ki-tâbi'I-Minhâc ve Ucâletü'l-muhtâc ilâ tevcihi'l-Minhâc, İbnü'n-Nakib el-Mısrî, es-Sirâc fî nüketi'l-Minhâc, Bedreddin İbn Kâdî Şühbe, Bidayetü'l-muhtac fî şerhi'l-Minhac, Necmeddin İbn Kâdî Aclûn, Muğni'r-Rağıbîn fî şerhi Minhâci't-tâlibîn; Ezraî, Gunyetü'l-muhtâc, Kütü'l-muhtâc Bu şerhler arasında özellikle İbn Hacer el-Heytemî, Hatîb eş-Şirbînî ve Şemseddin er-Remlî'nin eserleri Şâfıî ulemâsı tarafından büyük rağbet görmüştür.

Şafiî âlimlerinden Demîrî hocaları Bahâeddin es-Sübkî, İsnevî ve diğer bazı âlimlerin Minhâcü't-tâlibin'e yaptıkları şerhleri kısaltmak suretiyle en-Necmü'l-vehhâc adlı eserini meydana getirmiştir.
İbnü'l-Mülakkın'ın Tuhfetü'l-muhtâc ilâ edilleti (ehâdîsi)l-Minhâc isimli kitabı fıkhı hükümlere mesnet teşkil eden hadislerle ilgilidir.
Abdülmelik b. Ali el-Bâbî de Delâ'ilü'l-Minhâc min kitabi rabbi'l-âlemîn ve sünneti seyyidi'l-mürselîn adıyla bir eser yazmış, Kasım b. Muhammed b. Kasım el-Ehdel, bunu 1990'da Mekke Câmiatü Ümmi'l-kurâ'da üç cilt halinde doktora tezi olarak neşre hazırlamıştır.
Şemseddin Muhammed b. Muhammed el-Mevsılî ve Ahmed b. Muhammed et-Tûhî Minhâcü't-tâîibin'i manzum hale getirmiştir.
Zekeriyyâ el-Ensârî eseri Menfrecü't-tullâb adıyla ihtisaretmiş daha sonra bunun üzerine Fethu'l-vehhâb ismiyle bir şerh yazmıştır.
...
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort