Hit (11323) K-1050

Halifeler Kureyşten olacaktır Hadisi Şerifi ve Rivayet Senedleri

Yazar Adı : Muhammed Önder İlim Dalı : Hadis
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Baskı
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2012-01-18 Güncelleyen : /2015-04-23

Halifeler Kureyşten Olacaktır Hadisi Şerifi ve Rivayet Senedleri
KONU FİHRİSTİ
ÖNSÖZ ;
Lezzetu’l-ayş Risalesi Hakkında
Esere Hizmetim
Yurt Dışı Mezunlarının Kırgınlığı Hakkında Birkaç Söz
Halife Seçme Sorumluluğu Ve Nasıl Seçileceği Ve Kureyşilik Şartının Seçimde Oynayacağı Kolaylaştırıcı Rol İle Alakalı Bir Değerlendirme
1.BÖLÜM ;
HALİFEDE ARANACAK ŞARTLAR ;
• Akıllı Olmak Ve Buluğa Ermiş Olmak
• İslam Ve Müslüman Olmak Ve Takva Hayatı Yaşamak
• Erkek Olmak
• Adil Olmak
• İlim -
• Yeterlilik
• Sağlıklı Olmak
• Kureyş Kabilesinden Olmak
2. BÖLÜM ;
İSLAM MEZHEPLERİNİN BU MESELEYE BAKIŞLARI
1-Kureyşilik Şartıyla Alakalı Mezhepler
• 1-Ehli Sünnetin Mezhebi
• 2-Ehli Sunnete Mensup Bazı Çağdaş İlim Adamlarının Mezhepleri
• 3 -Şiiler Ve Zeydiyyenin Mezhebi
• 4-Hariciler Ve Mutezile’nin Mezhebi
• 5-Bazı Akademisyenlerin Mezhebi
2- Mezheplerin Bu konuda Görüş Ayrılığına Düşmelerinin Sebepleri
• 1-Kureyşilik Şartını Kabul Ve Red Edenlerin Bu Tavırlarının Sebebi Referans Aldıkları Usulleri Olması
• 2-Ehli Sünnet Dışı Ekollerin Kureyşilik Şartını Dikkate Almamalarının Dini Meseleleri Ele Alıştaki Usullerinin Farklı Oluşundan Olması .
3.BÖLÜM ;
EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT MEZHEBİNİN DELİLLERİ
1-Ehli Sünnet ve’l Cemaatin Kureyşilik Şartının Sıhhatine Dair Delilleri
• -Görüşlerinin Özeti
• 1-Kuran ı Kerimden Deliller ;
• 2- Sünnetten Deliller ;
• 3-İcma’dan Delil ;
• 4-Konu Hakkındaki Hadisler Tevatür Derecesinde Olması Delili .
• 5- Dört Mezhebin Fukahası Ve Ehli Sünnet Bilginleri Halifenin Seçiminde Kureyşilik Şartının Aranmasında İttifak Etmişler Ve Bunu Fetvaya Bağlamışlardır delili.
Ehli Sünnetin Diğer Delilleri :
• 6-‘’el Eimmetu Min Kureyş’’ Rivayeti Sahih Bir Senedle Nakledilmiştir Hadis Otoritelerinin Sözleri Buna Delildir.
• 7-el Alai’nin, ‘’bu hadisi hadis kitaplarında bulamadım’’ sözü büyük bir hatadır .Bu Rivayeti Hadis Otoriteleri Tashih Etmişlerdir
• 8 – el Eimmetu Min Kureyş Hadisinde Geçen ‘’Eimme’’ den Kasıt Halifelik Makamıdır
Buna Göre Devlet Başkanları Kureyşten ; Diğer Devlet Görevlileri Bütün Müminlerden Olabilir. Manası Ortaya Çıkar, delili
4. BÖLÜM ,
EHLİ SUNNET ULEMASININ KUREYŞİLİK ŞARTININ KOŞULMASIYLA YAKIN ALAKALI GÖRDÜKLERİ BAZI MESELELER
• 1-el Eimmetu Min Kureyş Hadisnin Sıygasının Delaleti Haber midir ,Yoksa Emir Midir ?
• 2- el Eimmetu Min Kureyş Hadisine Göre Halifelik Kureyşe Ait Bir Makam mıdır Ulemanın Görüşleri
• 3- Sakife Günü Bu Hadisle İhticac Edilmiştir
• 4-Kureyşilik Şartının Koşulmasının Hikmeti Nedir Konusu
• 5-Kureyş Kimdir Sorusunun Cevabı
• 6-Hadisteki Mana Halifeyi Kureyşliler Kureyşten Seçsin mi Demek ,Müslümanlar Kureyşli Bir Halife Seçsin mi Demek.
5. BÖLÜM:
KUREYŞİLİK SARTI GEÇERSİZDİR DİYENLERİN DELİLLERİ
Giriş
1.Grup 2. Grup 3. Grup
Bu görüşte olanların mezheplerinin Delilleri ;
Özet Fikri
1-Bu Sart İslam Dini Ve Değerleriyle Bağdaşmayan Bir Batıl Şart Ve Rivayet de Cahiliye Kalıntısı Bir Hurafedir.
2-Halife Seçiminde Bu Şartın Gözetilmesi Gerekmez Bu Kuran Ve Sünnetle Ve Akılla Sabittir.
• Kuranı Kerimden Delil ;
• Sünnetten Deliller ;
• Sünnetten Deliller ;
• İcma İddiası Geçersizdir Delili
• Akli Deliller ;
Bunlardan Başka Kureyşilik Şartının Batıl Olduğuna Dair Çok Sayıda başka Deliller ve Delillendirmeler Öne Sürülmüştür;
3- Sahabenin Önde Gelenlerinden Nakledilenler Bu Rivayetin Aslının Olmadığına Delildir.
• -hz. Ömer’in ben ölürken Ebu Ubeyde sağ ise halifeliği ona bırakırım, o yoksa Muaz b. Cebel’e o da yoksa Salim Mevla Huzeyfe’ ye bırakırım demiştir .
• -Hz Ebubeki ra ın ölmeden bir müddet önce ;- Allah rasulune bu iş halifelik kimde olacak ensarın bu işte bir payı olacakmı diye sormayı cok isterdim sormadığıma hayıflanırım hep , sözü…
• -Hz. Aişe’nin Allah rasulu yaşasaydı Zeyd’i yerine halife bırakırdı sözü…
- Bu sözlerin halifenin kureyşten olması şartını çürütmesi delili
4-Sakife Gününde Olanlar Bu Şartın Aslının Olmadığını İsbat Eder.
• -Sad b. Ubade halifeliğe aday olmuştur. Ensar Sakife gününde halife seçmek için toplanmıştır. Bu sart var olsaydı onlar bu işe kalkışmazlardı.
• -Sakife günü muhacirler bu hadisle ihticac etmemişlerdir. Bu rivayet sabit olsaydı bununla istidlal etmeleri gerekirdi. Halbuki hz Ebubekir ya da Ömer bu hadis ile istidlal etmemişlerdir.
• -Sakife günü ve ‘’len tarife’l arabu haze’l emre illa li haze’l hayy min kureyş’’ denilerek siyasi acıdan Arapların kureyşten başkasına o günkü konumlarına nazaran itaat etmeyecekleri teziyle Ensar halifeliğe adaylıktan çekilmiştir. Bu siyasidir.
• -Sakife günü bu hadisle istidlal edilmediği meşhur ilim adamı Zahid el Kevseri ve ondan önce de el Alai tarafından tesbit edilmiştir.
• -Sa’d Akabe Bey’atlarına katılan önde gelen Ensar’dan birisidir. Böyle bir hadis olsa ona söylense reddetmezdi . Ama siyasi açıdan yapılan kureyşten seçilmesi fikrini reddetmiştir.Bu gayet açıktır.
• -İlk kaynaklarda da bu hadisle istidlal edilmesi nakledilmemektedir. olsaydı nakledilmesi gerekirdi.
5-Bu Sart Peygamberimizin Yerine Bıraktığı Vekillere Bakıldığında Onun Uygulamasına Aykırıdır.
6-İslam Evrensel Bir Dindir Bütün İnsanlığa Gönderilmiştir. Müslümanların Liderinin Kureyşi Olması Mecbur Olması Evrenselliğe Aykırıdır.
7-Bu Şartın Koşulması Arab Cahiliye Kalıntısıdır. Bu Şartın kabulu ve uygulanması Irkçılık Olur
ve İslam kavmiyet fikrindi redderken böyle bir şartı kabul etmesi asla düşünülemez olacak iş değildir.
8-Müminler Ailesine Herkes Girebildiğine Göre Şartlarına Sahip Her Mümin Halifeliğe Aday Olabilir. Bu şartın koşulması bu değerle bağdaşmayacağından batıldır.
9-İsbat için öne sürülen rivayetlerde bile Bu Şart Asıl Değil Talidir. İlgili Rivayetlerdeki İçerik Bile Bu Şartın Koşulmasına Manidir.
10-Kureyşin Varlığını Yitirmesi Ve Kureyşi Kimse Kalmaması Mümkündür. Bu Durumda Halife Seçimi Yapılamayacak Ümmet İmamsız Mı Kalacaktır. Bu olacak iş değildir. O halde kureyşilik şartı kemal şartı olarak kabul edilebilir ama asli şartlardan kabul edilemez.
11-Bu Haberler Ahad’dır Temel İslam Prensipleriyle Ve Sahih Ve Meşhur Hadislerle Çelişki Halindedirler Ve Merdutturlar.
12- Kureyşilik Şartıyla Alakalı Rivayetlerin Aslı Yoktur Cedelen Var Olduğu Kabul Edilse Bile Haber Manası Taşıyor Olmalıdırlar Zira Hz Ebu Bekir, Ömer ,Aişe gibi Sahabilerin Sözleri Bunların Asli Şart Olarak Onlar Tarafından da Görülmediğini Gösterir .
13- Halifenin Kureyşiliği İle İlgili Rivayetler Ün İçeriklerinde Kureyşe Taata Ancak Adil Olurlarsa Ve Merhametli Davranırlarsa Ve Aksi Durumda Lanetlenme Ve Bu İşin Ellerinden Gitmesiyle Cezalandırılma İfadeleri Vardır O Halde Bu Şart Belli Şartlar Oluşursa Geçerlidir. Mutlak Değildir.
6.BÖLÜM ;
KUREYŞİLİK SARTIYLA ALAKALI ÖNE SÜRÜLEN DELİLLERİN KRİTİĞİ
SONUÇ
7. BÖLÜM
LEZZETUL AYŞ Bİ CEM İ TURUK HADİS EL EİMME MİN KUREYŞ RİSALESİNİN TERCÜMESİ

...