Hit (2634) F-857

Selefiyye Hareketiyle Selef Mezhebinin Arasındaki Farklılıklar

İlim Dalı : Mezhepler Konusu : Mezhepler
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2005-05-15 Güncelleyen : /0000-00-00
Selefiyye Hareketiyle Selef Mezhebinin Arasındaki Farklılıklar:

Kanaatimizce selef ve Selefilik kavramlarına getirilen bu açıklamalar, hem vakıayla hem de klasik akide ve kelam ve mezhepler tarihi kitaplarındaki kullanımla farklılık arz etmektedir.
Şöyle ki;
1- Selef kavramı akide - kelam eserlerinde kullanılan bir kavramdır. Ve müelliflerin ifade ettikleri mana Maturidi-Eş’ari ekolünün nakline ve anlayışına uygundur. Ama günümüzdeki yaygın kullanımıyla Selefiyye kavramının aslı yoktur.
2. Söz konusu ettikleri selef kavramı ve içeriği Eş ‘ari-Maturidi Akaid ulemasının ilk üç asırdan naklettikleri selef itikadı anlayışına uygundur. Bir başka deyişle bu anlayış Eş’ari -Maturidi ulemanın eserlerinde ifade ettikleri anlayıştır.
3. Selefiyye kelimesinin bir kavram olarak kullanılışı ve yaygınlaşması Suudi Arabistan daki Muhammed b. Abdulvehhab’ın hareketinden sonra ortaya çıkmış bir kullanımdır. Bu hareketin bağlıları kendilerine İbn Teymiyye’nin hareketini örnek almışlar ve yaygın olan Maturidi ve Eş ari ekollerinden farklılıklarını izah ederken, biz selefin mezhebine bağlıyız , “selefiyiz” demişlerdir. Kendilerini selefe nispet eden bu harekete Selefiyye deniliştir.
4. Müelliflerin itikadlarını aynı kabul ettikleri Selef ile Selefiyye’ nin itikadları farklılık arz ederler. Her şeyden önce Selefiyyeye göre selefin itikadı el -Gazali nin itikadından ve Gazali’nin selefe isnad ettiği itikadden tamamen farklıdır. Selefiyye hareketi el- Gazali yi muteber bir ilim adamı dahi kabul etmez.
5. Suudi Arabistan’da yaygın olan selefiyye hareketi kendilerini İbn Teymiyye’yi örnek aldıklarından müteşabihatta mananın Allahın ilmine tafvid edilmesine (havale edilmesine ) şiddetle karşı çıkarlar ve müteşabihatın manalarının bilinmesinin zorunlu olduğunu söylerler. Hatta Eş’ari ve Maturidileri ve onların selef anlayışı diye niteledikleri anlayışı eleştirirken onların selef anlayışlarını:” onlar nasıl bir ilaha inandıklarını bilmeyenlerdir “ halef anlayışlarını da “ bu anlayış Allah’ın sıfatlarını ibtal etmektir “ diye niteleyip, her iki anlayışın da hatalı olduğunu hatta küfür olduğunu ısrarla savunurlar.
6. Selefiler Allah’ın müteşabih sıfatlarının hakikaten var olduğunu kabul etmeyeni müşrik ve kafir olarak nitelerler. Ama Maturidi ve Eş ari ekolünün nakline göre olan selef itikadında böyle bir itikad yoktur.