Hit (1966) F-1214

Ehli Sünnet tabiri,ortaya çıkışı,ilk kullanan kimdir, Ehli Sünnetin ilk temsilcileri

İlim Dalı : Akaid Konusu : Akaid
Soruyu Soran : Cevaplayan : Mehmet Çağlayan
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2019-01-30 Güncelleyen : /0000-00-00

SORU 2 :  Ehli Sünnet tabiri hangi ortamda ve nasıl doğmuştur? Bu tabir, ilk kez ne aman ve kimler tarafından kullanılmıştır? Ehli Sünnetin tarihteki ilk temsilcileri kimlerdir?

el Cevab :

    (Ehli Sünnet Vel Cema'at), H. Birinci Asrın sonunda Felsefe'yi yüce Dine karıştıran, Bid'a'nin ilk kapısını açan, Haşan'i Basri (r.a) nun ders meclisinden ayrılan ve bil’ahire (Mutezile Mezhebi) adını taşıyan Vasıl Bini Ata (Ölümü: 131 H.)dir. Bu ihtilafın ilk merhalesidir Bu merhalede bit'at ehli, Selefi Salihine uymayan batıl akidelerini yaymak ve ehli sünnet mezhebini zaif düşürmek maksadiyle, Din ve felsefe karşımı bir ilim ortaya attılar ve buna da (Kelam ilmi) adını verdiler.

     Bundan sonra ikinci merhale başlar. H..üçüncü Asrında, Müslümanlar arasında Dört İtikadi fırka bulunuyordu. Birinci fırka: Başta Dört Mezhep imamları ve onlardan başka birçok ilim adamlarının temsil ettikleri görüş, İkinci fırka: İbnül Küllab El Basri ile Bağdat Mütasavvuflarından Haris El Mahasibi’nin temsil ettikleri (Ehli Sünnet El Am) görüşü, Üçüncü fırka: Ebül Hüzeyl İbrahim El Nazzam'ın temsil ettiği (Mu’tezile) görüşü, Dördüncü fırka: Yakup bini İshak El Kindi'nin temsil ettiği görüştür.

     Bunlara ilave olarak, başlanmasında siyasi nedenlerin büyük rolü olan ve sonunda dini ve itikadi bir mezhebe dönen, Şia Mezhebini teşkil eden (batiniye) fırkasi da Müslümanlar arasında tefrika ve ilhat fesadını sokmaya çalışıyor ve onların temiz inançlarını bozuyordu.

     Bu karışık dönemde yüce ALLAH (c.c.) Ebül Haşan el Eş'ari (r.a.) H.260- 324 gibi büyük bir alim gönderdi. Bu zat, Mütezile mezhebine mensub idi. Adı geçen mezhebin öncülerinden Ebu Ali El Cübai’nin talebesi idi. Mütezîle mezhebinin her cebhesini çok iyi biliyordu. Herkesçe bilinen, o meşhur üç kardeş hakkında sorduğu suale cevap alamayınca, Cübaî'den ayrıldı. Uzun bir müddet düşündükten sonra, büyük bir hata içinde olduğunun farkına vardı, mütezîle mezhebinden ayrıldı ve onlarla mücadele etti. Bu metodlu mücadele tedvin edildi, selefin görüşü ile mukayese edildi, ve nihayet tedvin edilerek (Eş’ariye mezhebi) meydana geldi. İmam Eş’ari (ra.) (Ehli Sünnet vel Camaat) mezhebinde en büyük ve güçlü bir zattır.

     Yukarıda görüldüğü üzere, (Ehli Sünnet Vel Cemaat) Mezhebi, Resulullah (S.A.V.) efendimizin ve onun nur ile aydınlanan Ashabı kiram (ra.) nun yolunu temsil eder.

Bu mezhebin başlıca temsilcileri şunlardır:
Hanefi Mezhebi'nin imami, İmam Ebu Hanife Numan b. Sabit (r.a.) Maliki mezhebinin İmami İmam Malik Bini Enes (ra.) Şafii Mezhebinin İmamı, İmam Muhammet b. İdris eş-şafii(r.a.) Hanbeli mezhebinin İmami, İmam Ahmed b. Hanbel (r.a.).
Bu dört mezhebin hakkaniyeti, tevatür haddine erişen müdevven kitablarla zamanımıza kadar devam  ede gelmiştir. Keza, bu dört mezhepte (Müctehid fil-mezhep) payesine ve adları sayılmayacak kadar çok ilim adamları ve mutlak müctehit olduklan halde, lâkin mezhepleri tedvin edilmemiş ve zamanımıza kadar gelmemiş İmam Zeyd (r.a.) İmam Cafer (ra.) İmam Davud ez-Zahiri (r.a.) İmam Ibn Hazm (ra.) İmam Eş' ari (r.a.) İmam Maturidi (ra.) ve bunlardan başka büyük ilim ve takva sahibi zatlar

Bk. Aylık Dergi, 50

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort