Hit (556) F-1213

Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat Kavramı

İlim Dalı : Akaid Konusu : Akaid
Soruyu Soran : Cevaplayan : Mehmet Çağlayan
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2019-01-30 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2019-01-30

SORU 1: Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat tabiri ne anlama gelmektedir; kaynaklarda nasıl tanımlanmaktadır ve günümüzde nasıl anlaşılmaktadır? Görebildiğiniz kadarıyla, bu tabirin ilk zamanlardaki kullanımıyla son zamanlardaki kullanımı arasında bir farklılık meydana gelmiş midir yoksa günümüze hiç bir değişikliğe uğramadan mı ulaşmıştır?
---------

el Cevab :

     (Sünnet), Resulullah (S.A.V.) efendimizin Yolu, (Vel Cema’at) Ashabı Kiramin (r.a.) Resulullah (S.A.V.) efendimizden öğrendikleri ile yaptıkları ve takib ettikleri yol demektir.  Sadüddin et-teftazani (r.a.) nin bu tarifine göre (Ehli Sünnet Vel Cama'at) demek, Resulu Ekrem (S.A.V.)min Yolunu ve Onun nurlu yolunda giden Ashabı' in (r.a) yolu demektir.

     Keza Et tarikatul Nnediye Şarhu Tarikatul Muhammediye Kitabının 244. Sah. diyorki: (Ehli Sünnet), Resulullah (S.A.V. ) efendimizin yolu ve Sireti olan Sözleri, Fiilleri ve Takrirleridir. (Vel Cema'at) ta, Ashabi, Tabiin, Tebe’ai tabiin, onlardan sonra gelen ve onlara tabi olan kimselerdir. (Ettarika, İstan.1290) Nec- mül Gazzi (r.a.) Hüsnü Ttenbih Fi Tteşbih Kitabında diyorki (Ehli sünnet Vel cemaat) tan makset: Peygamber (S.A.V.) efendimizin ve Ashabı kiram (r.a.) nun üzerinde bulundukları yoldur. Bu Yol'da, her devirde, delil bakımından en kuvvetli İslam çoğunluğunun üzerinde bulundukları yoldur diye tarif etmiştir.

     Kaşşaşı adı ile tanınmış Arifübillah Ahmad bini Muhammet El Medeni (ra. Elcevabüşşâfi kitabında diyor ki: (Ehli Sünnet Vel cama'at) tan maksat, Kitab ve Sünnet üzerinde ittifak etmiş, ihtilaf ve tafrikadan sakınmış, ALLAH'm dininde cidal ve münakaşaya çeken Akl'a değil, kaynağı kitap ve Sünnet'ten gelen delile sarılmış olan kimselerdir) diyor.

     Bilindiği üzere, (Ehli Sünnet) in dini inaçlan ve onun isbatı sadedinde zikire- dilen naslaşmiş terimleri, zamanın değişmesiyle değişmezler. Ancak, İlim ve tekniğin gelişmelerine göre, Nezih (Ehli Sünnet) Akidesinin inançlarını isbatlamak yolları değişebilir. Her zamanın anlayış ve düşüncesine göre, batıl akidelere ve olumsuz fikir akımlanna karşı (Ehli Sünnet Vel Camaat) ifadesiyle (Tevhit İlmini) ve Ehü bid'a tabiriyle (Kelam ilmi)nin uslup ve metodlannda yenilik ve değişiklik mümkündür ve gerektiğinde olmalıdır da. Bunun açık ve inkar edilemez delili de, bu ilmin doğduğu günden zamanımıza kadar gösterdiği tekamül ve güvenilir kitab- larda zikir edilmiş ve tevatür haddına gelmiş olmasıdır.