Hit (2158) F-1015

Kurandaki Ayet Sayısı

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2027-11-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Kuran da kaç ayet vardır? (2011)

el Cevap: Doğrusu; 6236 ayettir. Elimizdeki Kuran nüshaları bu tertip üzerinedir. 
Senedi; Tarik el Kufiyyin-Ebu Abdirrahman Abdullah b. Habib es Sulemi-Ali b. Ebi Talib (ra)-(Nazimet ez Zuher-eş Şatıbi)dir. 
Bu konuyla ilgili ilmin adı Ulumul Kuran - İlmi Favasıl es Suver’dir. Add Ayil Kuran ilminde çok sayıda eser tasnif edilmiştir. En güzel Ulumul Kuran kitapları arasında es Suyuti’nin Ulumul Kuran ve ez Zurkani’nin Menahilul İrfan fi Ulumil Kuran isimli eserlerini sayabiliriz.

Mülahaza: Ayşe Reşad 
İbn-i Abbas 6616, 
Nafi, 6217, 
Şeybe, 6214, 
Mısır âlimleri 6226, 
Zemahşeri, İbn-i Huzeyme, Şeyhulislam İbn-i Kemal ve Bediüzzaman Said Nursi ise 6666 ayet olduğunu söyler.

el Cevap: Evet. Kuranın metninde eksilme ya da fazlalık olmaz. Farklı sayılar veren ilim adamları ifade ettiğiniz sebep türü sebeplerden bu farklı kanaatlere ulaşmışlardır. Yine saydığınız isimler kıraat silsilesinin alimleri değildir. Dönemleri matbaanın yaygın olduğu dönem değildir. Ayetleri ayet işaretlerinden sayıp hata etmiş olma ihtimali de olabilir. Bu alimlerin bu kanaatleri nerede ifade ettiklerini biliyorsanız yazın bakayım. Ama 6666 sayısı dile kolay da ondandır. Ve imam Zemahşeri’ye nispet edilir.