Hit (5264) D-42

Milli Tetebbular Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Dini, Hukuk
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-27 Güncelleyen : /0000-00-00
Milli Tetebbular Mecmuası
1331 yılında kurulmuştur.

"İslam medeniyeti ve Türk harsına ait din, ahlak, hukuk, iktisad, lisaniyat, bediiyat, fenniyat, bünye-i ictimaiyye-i tedkikat gayesiyle, "Asar-ı İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni tarafından iki ayda bir neşr edilir."

Matbaa-i Amire'de basılan mecmuanın müdürü Darülfünûn Türk tarihi edebiyatı muallimi, Asar-ı İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni Kâtib-i Umumisi Köprülüzade Mehmed Fuad'dır.

Padişah iradesi, Enver Paşa, Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi, Sadrazam Said Halim Paşa, Dahiliye Vekili Talat Paşa, Maarif Nazırı Şükrü Bey, Nafia Nazırı Abbas Halim Paşa gibi hükümet üyelerinin imzasıyla kurulan Âsâr-ı İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni'nin yayın organıdır.

Mecmua, Osmanlı Devleti'nde padişah ve kabinenin bir araya gelerek kurdukları encümene bağlı olarak çıkan tek yayındır.

Yalnızca bir yıl yayımlanan mecmuada, Mehmed Fuad Köprülü'nün "Osmanlı Kanunnameleri" başlıklı makale dizisi, Ziya Gökalp'in "Bir Kavmin Tedkikinde Takib Olunacak Usul", Martin Hartman'ın "Divan-ı Lügat'it Türk'e Ait Birkaç Mülahaza" adlı makaleleri; Macar Türkolog Thury Jozef'in Ragıp Hulusi tarafından çevrilen "Orta Asya Türkçesi Üzerine Tedkikler" adlı araştırması, Rus Doğu Bilimleri uzmanı Vasiliy Bartold'un çalışmaları ve müzikolog Rauf Yekta'nın "Türk Musikisine Dair Tetebbular" çalışması dikkat çeker.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Matbaa-i Amire
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1331
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 1