Hit (5509) D-106

Dersaadet Gazetesi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, Haber, Magazin
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Dersaadet Gazetesi

Bugünkü günlük gazetelerin ebadında dört sayfa olarak yayınlandı.
Birinci sayıda «Karilerimize» başlıklı yazıda gazetenin çıkış sebebi açıklanmaktadır.

Buna göre : «bugün size ihtiyacat-ı fikriyenize oldukça muvafık bulacağınızı zan ve tahmin eylediğimiz bir gazete arzediyoruz. Bunun tarafınızdan mazhar-ı rağbet olacağında büyük ümidimiz var. Zira günden güne daha ziyade faaliyeti istilzam eden hayat-ı beşer, eski mesud zamanlardaki gibi mütalaaya hasr-ı vakt eylemeye hiç de müsaid değildir. Halbuki dimağ da aynen vücud gibi muhtac-ı gıdadır. O da tıpkı vücud gibi sarf ettiği kuvveti haricden almak, mücadelat-ı hayata karşı daima mücehhez bulunmak ister. İşte Dersaadet bu gıdayı fikriyeyi mücmel olmakla beraber mükemmel bir surette ihzar etmek, her sabah karilerine muhtelif mebahise dair en esaslı noktaları cami, en yeni ve en doğru malumatı arzetmek gayretiyle ortaya atılıyor».

Yine birinci sayıda yer alan; Yevmî ve musavver Dersaadet gazetesinin daimi hafta proğramına göre, perşembe günleri Köprülüzâde Mehmed Fuad: Edebiyat musahabesi,

cuma günleri A. Fenni Bey: İlim ve fen musahabesi,

cumartesi günleri Reşad Nuri (Güntekin): Temaşa makalesi,

pazar günleri M. Vehbi : İktisadî makale, pazartesi günleri Ahmed Refik (Altınay): Tarih makalesi,

salı günleri Celile Hanım: ilm-i nisvan,

çarşamba günleri Ahmed Hikmed (Müftüoğlu): Hasbıhal yazıları yazacaklardır.

Ayrıca Emine Seniye, Fazıl Ahmed (Aykaç) ve Ercümend Ekrem (Tazu)`nun yazı ve tefrikaları vardır.

Birinci sayfada çeşitli divan şairlerinden seçilmiş beyitler, “Dersaadet” imzasıyla günlük fıkralar yayımlandı.

İç ve dış haberlere, ticaret ve piyasa haberlerine yer verildi.

Son sayfa ilânlara ayrılmıştır.

Bazı yazı ve tefrikaların sansür edildiği boş kalan sütunlardan ve gazetenin notundan anlaşılmaktadır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 8 Temmuz 1336/1920
Yayın Bitiş Tarihi : 24 Teşrinisani 1336/1920
Yayın Sayı Adedi : 127