Hit (1114) Y-4432

Mehmet Canatar

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : canatar@istanbul.edu.tr
D.Yeri : Hatay/Antakya D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Bilgi ve Belge Yönetimi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Canatar

15 Eylül 1963 tarihinde Hatay/Antakya’da doğdu.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında doktora yaptı ve Müverrih Cenâbî Mustafa Efendi ve Cenâbî Tarihi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1993, I. Cilt (İnceleme) XVII + 245 s.; II. Cilt (Arapça Metin) 273 s. künyeli tezi hazırladı.

25.11.1986 tarihinde başladığı akademik çalışma hayatına 28.01.1994 tarihinden itibaren yardımcı doçent, 16.11.1998 tarihinden itibaren de doçent olarak devam etti.

İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanıdır.

İdari Görevleri:

Bölüm Başkanlığı (vekaleten): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 11 Kasım 1993 – 06 Şubat 1994.

Bölüm Başkanlığı (asaleten) : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 07 Şubat 1994 – 13 Ekim 1995.

Fakülte Kurulu Üyeliği: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 11 Kasım 1993 – 13 Ekim 1995

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 31 Ekim 1995 – 15 Ekim 1997

Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Kurul Üyeliği: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doğal Boyalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 04 Mart 1997 – 15 Ekim 1997

Bölüm Başkan Yardımcılığı: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 27 Şubat 1997 – 15 Ekim 1997

Anabilim Dalı Başkanlığı: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü Tarihi Devlet Arşivleri Anabilim Dalı 16 Aralık 1998 – 24 Ocak 1999

Anabilim Dalı Başkanlığı (1. Dönem): İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü Tarihi Devlet Arşivleri Anabilim Dalı 03 Ağustos 1999 – 4 Ağustos 2002

Anabilim Dalı Başkanlığı (2. Dönem): İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü Tarihi Devlet Arşivleri Anabilim Dalı 05 Ağustos 2002

Kitaplar:

İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri 1009 (1600) Târîhli, İstanbul Fetih Cemiyeti yayınları, nr. 100, İstanbul 2004, LXXVI+824 s.

Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), English Translation: N. İlemin-N. Büyükkırcalı, The Turkish Republic Prime Ministry General Directorate of the State Archives Directorate of Ottoman Archives Publication No: 25, Ankara 1995, XLIV+641 p. (A.Altıntaş, O.Çakıl, R.Karacakaya, A.Kaya, B.Kulüp ile)

Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), İkinci Baskı, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı yay., nu. 14, Ankara 1995 (Birinci Baskı Ankara 1994), XXXIX+627 s. (A. Altıntaş, O. Çakıl, R. Karacakaya, A. Kaya, B. Kulüp ile).

Makaleleri:

"Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayii ve Boyahaneler Üzerine", Osmanlı Araştırmaları - The Journal of Ottoman Studies, XVIII, İstanbul 1998, s. 89-104.

"Cenâbî Mustafa Efendi : Hayatı, Eseri ve Tarih Görüşü", Akademik Araştırmalar Dergisi, Şubat-Temmuz 2000, yıl: 2, sayı: 4-5, Osmanlı Özel Sayısı İstanbul 2000, s. 259-289. (Journal of Academic Studies, February-July 2000, volume: 2, number: 4-5, Ottoman Special Issue, İstanbul 2000, pp. 259-289)

"Osmanlı Devleti'nde Kavaslar ve Kavas Teşkilatı", İlmî Araştırmalar 4, İstanbul 1997, s. 67-88.

"Şûrâ-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler", İlmî Araştırmalar 5, İstanbul 1997, s. 107-139.

"Şûrâ-yı Devlet ve Tarihi Gelişimi", OTAM 9, Ankara 1998, s. 111-148. (Sonuç kısmını da ihtiva eden bazı değişikliklerle, Y.Baş ile)

"Kapitülasyonlar Hakkında Unutulmuş Bir Eser : Fraşerli Mehdî, İmtiyâzât-ı Ecnebiyyenin Tatbîkât-ı Hâzırası", Diyanet İlmî Dergi Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, XXXV/1 (Ocak-Şubat-Mart 1999), Ankara 1999, s. 97-116.

"Kara Murad Paşa Vakfiyesi", Osmanlı Araştırmaları - The Journal of Ottoman Studies, XXIII, Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan - 3, İstanbul 2004, s. 11-16.

"Osmanlı İlim-İrfan ve Sanat Hayatında Tokatlı Şahsiyetler (1)", Tokat Kültür Araştırma Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 11, Tokat 1997, s. 16-17.

"Arşiv Bilinci Üzerine", Arşiv Dünyası, Tüm Arşivciler Derneği Bülteni, sayı: 2, Ekim 2003, s. 6.

Ansiklopedi Maddeleri:

"Cenâbî Mustafa Efendi", Diyanet İslam Ansiklopedisi, VII, İstanbul 1993, s. 352-353.

"Kavas", Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXV, Ankara 2002, s. 66-68.

"Kethüdâ", Diyanet İslam Ansiklopedisi, XXV, Ankara 2002, s. 332-334.

"Muhasara", Diyanet İslam Ansiklopedisi

Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı:

"Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Yasa, Yasak ve Yatgak Tabirleri Üzerine", Türkler 2 (editörler: Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, Onbeşinci Bölüm, Eski Türklerde Devlet Geleneği ve Teşkilatı, s. 929-937.

Bildiriler:

"Atatürk ve Tarih İlmi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kültürel Etkinlikler 1994-95, Tokat 1995, s. 1-3.

"Osmanlı Tarih Yazıcılığında Kaynak Kullanımı Meseleleri Üzerine : Cenabi Tarihi Örneği", XIII. Türk Tarih Kongresi 4-8 Ekim 1999 - Ankara, Bildiri Özetleri, Ankara 1999, s. 50-51.

"Mehmed Mehdi Bey of Frasher and His Work", Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans Tirana, Albania, 4-7 December 2003 Abstracts, p. 12.

"Cenâbî Tarihi'nde Dânişmendliler ve Bazı Mülahazalar", Melik Ahmet Danişmend Gazi ve Danişmendnâme Sempozyumu Tebliğleri 10-11 Haziran 1995 Niksar, Tokat 1995, s. 18-28.

"Kâhya ve Kethüdâ Terimleri Üzerine", Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9-10 Mayıs 2002, Bildiriler Birinci Cilt, İstanbul 2003, s. 181-199.

Yönetilen Tezler:

Yüksek Lisans

Sabri Zengin, Osmanlılarda Kale Muhasaraları (Özellikle Cephe Gerisi ve Lojistik Destek), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Tokat 1997, XI+129 s.

Sefer Yazıcı, Gazetelerde Bilgi Sistemi ve Gazete Arşivleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arşivcilik Anabilim Dalı, İstanbul 2001, VII+104 s.

Rumeysa Odabaş, II. Mahmud’un Hatt-ı Hümâyûnları (Diplomatik Tahlîli), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arşivcilik Anabilim Dalı, İstanbul 2002, XI+172 s.