Hit (885) Y-3996

İbrahim Erdal

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : erdal_ibrahim@yahoo.com
ibrahim.erdal@bozok.edu.tr
D.Yeri : Mersin/Anamur D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Edebiyat Fakültesi (Atatürk Üniv.) Mezuniyet : Edebiyat Fakültesi (Atatürk Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-06 Güncelleyen : /0000-00-00

İbrahim Erdal

1970 yılında Mersin/Anamur’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Anamur’da Kıbrıs (Temel Eğitim İlköğretim Okulu) ilkokulu ve Anamur lisesi’nde tamamladı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

1994 yılında Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi Kırlık Köyünde kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak Akademik hayatına başladı.

1998 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “XIX. Asır Sonlarında İçel Sancağı Anamur Kazasında Sosyal ve Kültürel Hayat” konulu Yüksek Lisan çalışmasını tamamladı.

2006 yılında da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında, “Türkiye ve Yunanistan arasında Mübadele Meselesi 1923-1930 konulu Doktora çalışmasını tamamladı.

2007 yılında Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak atandı, halen bu görevine devam etmektedir

Eserleri:

“Mübadele ( Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan (1923-1925)”, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Haziran 2006
“Anadolu’da Yörükler ( Tarihi ve Sosyolojik İncelemeler)”, Phoenix Yayınları, Ankara, Şubat 2007 (Hayati Beşirli ile birlikte)
“Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler”, Phoenix Yayınları, Ankara, Nisan 2008 (Hayati Beşirli ile birlikte)

"Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında Ermeniler" IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, Nisan 2009 (Ahmet Karaçavuş ile birlikte)


Ulusal Hakemli Dergilerde Makale Ve Kitapta Bölümler:

“ Mübadil Göçmenlerin Taşınması Meselesi ve Türk Vapurcuları ile Yapılan Nakil Sözleşmesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2003, Yıl:16, Sayı:31–32, Ankara

“Türk Basınına Göre Patrikhane Konusu ve Patrik Araboğlu Konstantin’in İhracı Meselesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2004, Yıl:17, Sayı:33–34, Ankara.

“Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinde Gayri mübadil Konusu ve Mübadeleden Iskat (Çıkma) Yolları”, Akademi Günlüğü Dergisi, Nisan 2006, Bahar, Yıl:1, Sayı:2, Ankara

“Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Türk Mübadillere Yapılan Yardımlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C:XXV, Sayı:40, Kasım 2006

“ Türk Basınına Göre Ortodoks Türklerin Milli Mücadeledeki Tutumu”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu, Mayıs-Kasım 2006, Yıl:17, Sayı:35–36, Ankara.

“ II. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye’nin İktisadi Politikaları ve Muhalefet”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, C:9, S:1,Yıl: 2007, Sakarya.

“Muhacirlerin İskânında Türk Ordusu ve Hilal-i Ahmer’in Yardım Faaliyetleri”, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10 Yıl: 2007, Ankara

“ Anamur’da Yerleşik Yörük-Türkmen Aşiretleri ve Kıbrıs’a İskânları Konusu”, Anadolu’da Yörükler ( Tarihsel ve Sosyolojik İncelemeler), Phoenix Yayınevi Ankara, 2007 (Kitapta Bölüm)

Cumhuriyet Döneminde Yörüklerin İskânı Konusu, “Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler”, Phoenix Yayınları, Ankara, Nisan 2008 (Kitapta Bölüm)

“Türkiye’de Devletçilik Uygulamaları ve Basında Liberal Muhalefet (1940–1945)” Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, Sayı:7 Güz 2008

“Cumhuriyetin Oluşum Süreci ve Dönemin Türk Basınında Cumhuriyet Algısı”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 13, Ankara 2009

“Ermeni Komitecilerin Ermeniler ve Diğer Gayrimüslimlere Yaptığı Baskı ve Saldırılar” Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında ERMENİLER, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, Nisan 2009 (Kitapta Bölüm)

“Demokrat Parti Dönemi Azınlıklar ve Türk Basınında 6/7 Eylül Olayları”, Türk Siyasal ve Sosyal Hayatında RUMLAR, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, 2009 (Kitapta Bölüm)

Uluslararası İndekse Giren Hakemli Dergilerde Makaleler:

“Rumeli ve Anadolu Muhacirlerinde Kimlik ve Vatan Algısı” Milli Folklor Dergisi, Cilt:11, Yıl:20, Sayı: 81-Mart, Ankara 2009

“Amerikan Arşiv Belgelerine Göre İzmir’in Boşaltılması Ve Rum Göçmenlere Yardım Konusu”, Karadeniz Araştırmaları Merkezi Dergisi, Sayı: 21 Ankara 2009

Diğer Yayınlar:

“Sözde Ermeni Soykırımı İddiaları Ardındaki Gerçek; Stratejik Mücadele ve Propaganda Faaliyetleri” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:6 Haziran 2008, Yozgat

“Türklerde At Kültürü ve Çövgen (Polo) Oyununun Tarihi” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:8 Ağustos 2008, Yozgat

“Milli Mücadele Dönemi Yozgat Mebusları 1919–1923” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:10 Ekim 2008, Yozgat

“Sovyet Rusya Sonrası Transkafkasya Enerji Yolu Projeleri Ve Türkiye-I” Şehriyar, Yıl:2, Sayı:12 Şubat 2009, Yozgat

Avrupa Birliği’nin Transkafkasya Projeleri Ve Türkiye–II, Şehriyar, Yıl:2, Sayı:13 Mart 2009 Yozgat

“II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Mebusan Meclisi Yozgat Mebusları 1908–1920” Şehriyar, Yıl:1, Sayı:14 Temmuz 2009, Yozgat

Bildiriler (Uluslararası Sempozyum ve Kongreler):

“ Türk-Yunan Nüfus Değişiminde Mübadillerin Uyum Süreci ve Sosyal-İktisadi Değişimdeki Rolleri”, International Congress of Asian and North African Studies, (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), 10–15 Eylül 2007 Ankara.

“Amerikan belgelerine Göre; Ermeni Milliyetinin Oluşumunda Misyonerlerin ve Yardım Kuruluşlarının Rolü”, Uluslararası II. Ermeni Araştırmaları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 22–24 Mayıs 2008 Kayseri

Paneller:

“Ermeni Lobisinin Faaliyetleri ve Belge Sahteciliği” Bozok Üniversitesi Sözde Ermeni Soykırımı ve Gerçekler Paneli, 7 Mayıs 2008, Yozgat

Tv Programları:

1- “Cumhuriyetin 85. Yılı” RTV66 Televizyonu Programı ( 29 Ekim 2007)

2- “Atatürk ve Cumhuriyet” RTV66 Televizyonu Programı ( 29 Ekim 2008)

Yayın Aşamasındaki Çalışmaları:

Milli Mücadele ve Erken Cumhuriyet Döneminde Yozgat

Türk ve Avrupa Kamuoyunda Balkan Antantı

Osmanlı Devletinde Bir Kaza Anamur

Türkiye Kırsalında Siyasal Değişim ve Dönüşüm