Hit (640) Y-3915

Ali el Kari ( Nuruddin Ali b. Sultan el Herevi )

Künyesi : Lakabı : Molla Ali el Kari
Tabakası : 16.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Afganistan/Herat D.Tarihi :
Ö.Yeri : Mekke Ö.Tarihi : 1014(1605)
Görevi : Allame,Hoca Uzm.Alanı : Fıkıh,Hadis,Hat Sanatı,İslam Bilimleri,Kelam,Tasavvuf,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali el Kari (Ebü'l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Sultân Muhammed el-Karî el-Herevî)

Tanınmış Hanefî fakihi, muhaddis, müfessir ve kıraat âlimi.

Herat'ta doğdu.

İlk tahsilini burada yaptıktan sonra Mekke'ye gitti ve oraya yerleşti.

Mekke'de Ali el-Müttaki el-Hindî, İbn Hacer el-Heysemî ve Allâme Kutbüddin el-Mekkî gibi âlimlerden ders al­dı.

Başta fıkıh ve hadis olmak üzere kı­raat, tefsir, akaid ve kelâm, tasavvuf, tarih, dil ve edebiyat alanlarında devri­nin önde gelen âlimleri arasında yer al­dı.

Kıraat ilmine olan vukufundan dolayı el-Kârî veya genel olarak Molla Ali el-Kârî diye anılır.

Resmî hiçbir görev ka­bul etmedi.

Sülüs ve nesih yazıda mahir idi

Geçimini, kenarına tefsir ve kıraatle ilgili açıklamalar koyduğu mushaflar yazmakla sağlardı.

Bazı ko­nularda İmam Malik ve Şafiî'ye itirazda bulunması, Hanefîleri tenkit eden Şafiî fukahasına ağır bir dille cevap vermesi ve Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin vahdet-i vücûd felsefesine şiddetle karşı çıka­rak onu tekfir etmesi gibi sebeplerle bazı çevrelerin antipatisini kazanmıştır.

Hanefî mezhebine son derece bağlıydı.

Tasavvufa olan ilgisi yanında İbn Teymiyye ve İbn Kayyim'in ilmî kudretleri­ni takdir etmiş ve onları savunmuştur.

Özellikle mevzu hadislerle ilgili çalış­malarıyla da tanınan Ali el-Kari, itikadî konularda Selefıyye'nin görüşlerini be­nimsemiş, bu sebeple kelâm ve tasav­vuf konularındaki aşırı temayüllere kar­şı çıkmıştır.

Muhalifi birçok âlim ve mu­tasavvıfın onun eserlerinin okunmaması yolundaki menfi tavır ve telkinleri, ken­di sahalarında değerli olan bu eserlerin elden ele dolaşıp okunmasına engel ola­mamıştır.

Şevkânî, bazı konularda bü­yük imamlara itirazda bulunmaktan çekinmemesini bir müctehidde bulunması gereken tavır olarak değerlendirirken Abdülhay el-Leknevî ile diğer bazı âlim­ler (bk. Halil İbrahim Kutlay, s. 95-96) onu 1000. yılın başlarındaki müceddidlerden saymışlardır.

Kendisi de "tahdîs-i ni'met" kabilinden bunu bizzat dile ge­tirmiştir (bk. İbn Âbidîn, s. 346).

Ali el-Kârî, İslâmî ilimlerin her dalında 180'e yakın eser vermiş ve bun­ların hemen hepsinin yazma nüshaları günümüze kadar gelmiştir (geniş bilgi için bk. Halil İbrahim Kutlay, s. 115–116).

Eserleri:

El-Eşmârü'l-ceniyye fî esma'i'l-Hanefiyye

Şerhu'l-Mu-vatta -

Envârü'l-Kur'ân ve esrârü'l-furkân-

Şerhu 'Akâ'idi'n-Nesefî

Ferâ'idü'l-kalâ'id an ehâdîsi Şerhi'l-Akâid

Şerhu'ş-Şuübiyye

Hadis:

Mirkâtü'l-mefâtîh'

El-Esrârül-merfû'a fi'l-ahbâri'l-mevzû'a

El-Maşnû fi macriteti'l-hadîsi'l-mevzû

El-Ehadîsül-kudsiyye ve'l-kelimâtü'l-ünsiyye

El-Mübînü'l-mu'în li-fehmi'l-Erba'în

Şerhu ş-Şifâ'

Senedü'l-enâm şerhu Müsnedi'l-İmâm

Cemu'l-vesâ'il fi şerhi'ş-Şemâ'il

Şerhu Şerhi Nuhbetü'l-fiker

El-Birre fi hubbi'l- hirre

Fıkıh:

Fethu bâbi'l-'inâye

El-Meslekü'l-mütekassıt bi'l-mensekil-mütevassıt

Fethur-rahmân bi-fezâ'ili şa'bân