Hit (773) Y-3887

Ahmet Erkol

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ahmeterkol@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Kelam,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Erkol

1966 yılında doğdu.

1988 yılında Selçuk Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1998'de Dicle Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde,

Doktorasını 2002'deAnkara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

2008 yılında Doç. oldu.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler:

Hz. peygamberin Mucizesi meselesi ve Nübüvvetin İsbatında inşikak-ı Kamer (Ayın Yarılması) Hadisesi ile ilgili Bir Değerlendirme D.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, C. I, 1999, Diyarbakır

Kelami Bilgi Yöntemi Olarak Cedel ve Cedel Yöntemini kullanmada Eş’ari Örneği, D.Ü. İlahiyat Fak. 2002, Diyarbakır

“İslam Düşüncesinde Bir Okuma Örneği Olarak Cehm b. Safvan’ın Cebri Olduğu İddiasına Farklı Bir Yaklaşım” Ekev Akademi Dergisi, yıl: 7 sayı: 17 güz 2003, Erzurum.

“Mu’tezili Düşüncede Dinamizm ve Mu’tezile Düşüncesinin İslam Toplumunu Dönüştürmedeki Etkisi.” Marife Bilimsel Birikim, yıl: 3 sayı: 3 kış 2003, Konya.

“Eş’ari Dönemi Arap Düşünce Biçimi ve Eş’ari Düşüncesinde Şafi’nin Etkisi.” Marife Bilimsel Birikim, yıl: 3 sayı:2 güz 2003, Konya.

“Kelam İlminde Kıyasu’l-ğaib alaş-Şahid Metodunun Kullanımı” yıl: 8 sayı: 20 yaz: 2004, Erzurum.

Nassın Anlaşılmasında Te'vil ve Müteşabih Sorunu, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, Diyarbakır

Ulusal Hakemsiz Dergilerdeki Makaleler:

Seyfüddin Amidi’ye Göre Cismani haşr, D.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, C. II, 2000, Diyarbakır

Uluslararası Bildiriler:

Molla Abdulhadi el-Cumani, er-Ridde ve el-Akaid isimli risaleleri, Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, Siirt, 2007

Ulusal Bildiriler:

Doç.Dr. Ahmet ERKOL Şeyh Abdurrahman eş-Şaviri ve Akaidu'l-İman İsimli eseri, uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt, 2007

Kitap:

İbn Rüşd'ün Kelam Eleştirisi, Fecr yay. 978-975-6004-28-9

Panelde Yönetici:

Uluslararası Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Tatvan, 2007

Diğer Katılımlar:

Uluslarası Siirt Sempozyumu, Siirt, 2006

Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, Siirt, 2007