Hit (999) Y-3840

Haluk Songur

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : songur@sdu.edu.tr
hasongur@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-12 Güncelleyen : /0000-00-00

Haluk Songur

1992 yılında Uluslararası İslam Ünv. Hukuk ve İslam Hukuku Bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1995 yılındaSelçuk Üniv. Sosyal Bil. Ens. İslam Hukuk Bilim Dalında,

Doktorasını 2001'de Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bil. Ens. Temel İslam Bilimleri Bölümünde tamamladı.

Kitapları:

Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırmanın Teorik Temelleri İslam Ceza Hukukunda Ceza ve Amaçları, Söğüt Yayınları, İstanbul, 2008

İslam Ceza Hukukunda Suça İştirak -Mukayeseli Bir İnceleme- Isparta, 2008

İslam Hukukunda Enflasyonlu Ortamda Ödeme, Isparta, 2008

Ahmad Hasan, İlk Dönem İslâm Hukuk Biliminin Gelişimi, (The Early development of Islamic Law), Rağbet Yayınları, Istanbul. (Book Translation from English into Turkish), 1999

Yüksek Lisans Tezi: "İslâm Hukukunda Enflasyonlu Ortamda Ödeme", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Hukuku Bilim Dalı, 1995, Konya Danışman: Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı

Doktora Tezi: "İslâm Ceza Hukukunda Suça İştirak Teoerisi -Mukayeseli Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2001, Isparta. Danışman: Yard. Doç. Dr. Hasan Ali Görgülü

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Editörlük:

"İslam hukuku Araştırmaları Dergisi"

Suleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki Uluslararası İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yardımcı Editörlük Veya Konuk Editörlük:

Süleyman Demirel Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yıl:2006/2, sayı:17

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Yardımcı Editörlük Veya Konuk Editörlük:

İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, yı:2003, sayı:1-2

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl:2004, sayı: 3-4

SOBE Sosyal Bilimler Evi

SOBE -Sosyal Bilimler Evi, 2006/3 ISPARTA

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Hakemlik:

"Usulcülere Göre Bir hükmün Birden Çok İlletle Ta'lili", İslam hukuku araştırmaları dergisi, yıl:3, sayı: 5, 2005

"Cessas'ın Bir Yazması ışığında Hanefi Usul Anlayışının Analizi", İslam hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl.3, sayı:5, 2005

Fıkıhtan islam HUkukuna -Fıkhın İslam Hukukuna Evrilme Süreci Üzerine Bazı Düşünceler", İslam Hukuku Araştırmalar Dergisi, sayı:6, yıl:2005

"Osmanlılar Döneminde Gayr-i Müslim Bir İslam Hukukçusu: Sava Paşa (ö:1901), Hayatı, Eserleri ve İslam Hukukuna Dair Görüşleri", İslam Hukuku Araştırmalrı Dergisi, Sayı:, yı:2005

"Ahmet Cevdet Pasha (1833-1895): A scholar and A Statesman", İslam Hukuku Araştırmalrı Dergisi, sayı:6, yıl:2005

"İslam Hukukunda Yargılamanın Çabukluğu Meselesi ve Yargılamayı Çabuklaştırıcı Etrkenler", İslam Hukuku Araştırmalrı Dergisi, Sayı:8, yıl:2006

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"İslâm Hukukunda Avukatlık Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme", SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, s.225-256, 1994, Isparta.

"İslâm Ceza Hukuku Üzerine -Genel Kısım ve Özel Kısım Ayırımı ve Belirlenmiş Suçlar bakımından Cezaların Taksimi-", İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl:2003, Sayı:1, s:187-195, 2003, Konya

"John Burton (1929-) - The Collection Adlı Eseri Özelinde", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı:4, yıl:2004, 203-217, 2005, Konya

"Mukayeseli Hukukçu Olarak John Makdisi", İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı:4, yıl:2004, 267-274, 2005, Konya

"Abdulkadir Udeh (1907-1954) -Hayatı Eserleri ve İslam Hukukuna Katkısı", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı:6, yıl:2005, s.331-336, 2006 Konya.

"Pakistanlı İlk Dönem İslam Hukuku Üzerine Çalışan Son Dönem Alimlerinden Ahmed Hasan (1932-1996)", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı:6, yıl:2005, s.545-556, 2006 Konya.

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Osmanlı Kanunlaştırma Hareketinin Son Halkası İlk İslam Aile Kanunu", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, Sayı:1, s.40-47,Isparta

Yalçın V., "Roma Hukukunun İslam Hukukuna Etkileri Tartışmasında Daha Derine Doğru -Roma Hukukunun Semitik Kökenleri-", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, sayı:2, s.57-68,2006,

"İlmihal Dindarlığının İnkarı Üzerine" Adlı Makale Eleştirisi ve İlmihal Geleneği",SOBE, (Sosyal Bilimler Evi) 2006/3, Isparta, s.28-36

"İslâm Hukukunun Modern Dönem Mahkemelerindeki Yeri Ve "İngiliz Mahkemelerinde İslam Hukukunun Uygulanması" Adlı Makale Çevirisi", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, sayı:4-5, 67-77, 2007.

"İfadelerin Anlama ve Yorumlama Yöntemleri İslam hukuk Metodolojisinde Hüküm Çıkarma" SOBE Sosyal Bilimler Evi, sayı:4-5, 29-36, 2007

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Two Approaches to the Particularization of Effective Cause (Takhsis al-'Illah) in Islamic Legal Theory", Review of the Faculty of Divinity University of Suleyman Demirel, pp: 15-26, No: 17, year:2006/2

"Human Rights and Islam: An Attempt To Compare The Farewell Address of Prophet And The Manga Carta", SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 1-16, 2007/2. (MLA ve Index Islamicus)

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayın:

Wael B. Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law, Cambridge University Press, 2005, SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 191-198, 2007/2

John A. Makdisi, The Islamic Origins of The Common Law, 77, North Carolina Law Review, 1635-1739, 1999, İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı:11, 2008

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Va'a Takdimi Ve Özet Türünden Yayın:

"ORTADOĞU KONFERANSI ÜZERİNE British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES) İngiliz Ortadoğu Çalışmaları Topluluğu", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, Sayı:1, s.66-69,Isparta

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"Hz. Peygamber ve İslâm İktisadının Esasları", SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, I. Kutlu Doğum Sempozyumu (Teblipler), 20-21 Nisan, 259-268, 1998, Isparta.

"Hz. Peygamber ve Cezalandırma İlkeleri", SDÜ. İlahiyat Fakültesi, V. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 19-20 Nisan, 245-252, 2002, Isparta.

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"İmam Serahsi'nin (1009?-1090) Hanefi Fıkhına Katkısı Bağlamında Uluslararası Hukukun Oluşumundaki Rolü", Uluslar Arası Türk Dünyasının İslamiyet'e Katkıları Sempozyumu, Isparta, 305-310, 31 Mayıs 1 Haziran 2007.

Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"The 1917 Family Law Ordinance as a Last Round of the Codification Movement After Tanzimat (Reforms) and Identity Changes in Ottoman Empire", Joint International Conference of the European Assosication for Middle Eastern Studies (EURAMES) and the British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES), 12-16 September 2005, Durham University, England

"The 1917 Family law Ordinances a Last Circle of The Codification Movement After Tanzimat (Reforms) and Identity Changes in the Otoman Empire", British Society For Middle Eastern Studies/European Association Of Middle Eastern Soceties Conference,Durham University, Durham,İngiltere 12-16 Eylül 2005. (özet yayın).

"From Mu'tazila-Hanafi Tradition to Maturudi-Hanafi Tradition: The Case of Specificalizaton (Takhsisu'l-Illah)", BRISMES Annual Conference, Faith, Politics and Society, 23-26 July 2006, Dept.Of Teology & Religion University of Birmingham, Birmingham, England

Uluslarası Toplantıda Sunularak Müzakere Şeklinde Yayımlanan Bildiri:

"Prof Dr. Muhammed Abdüşşehid en-Numani'nin "Kevseri'nin Hint Alt Kıtası ve Pakistan Âlimleriyle İlişkisi" İsimli Tebliğinin Müzakeresi", "Uluslararası Zahid Kevseri" Sempozyumu, Düzce, 24-25 Kasım 2007. (müzakere metni)

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Başkanlık Yapmak:

Brismes, Annual conference, Faith, Politics and Society, 23-26 July 2006, Department of Theology &Religion University of Birmingham, T3: "Legal reasoning in Classical Islam", Tuesday, 25 July, 11. 30, chair (oturum başkanlığı)

Brismes, Annual conference, Faith, Politics and Society, 23-26 July 2006, Department of Theology &Religion University of Birmingham, W8:"Interfaith Attitudes", Wedenesday, 26 July, 14. 30, chair (oturum başkanlığı)

International Workshop, The Legal Bases Towards the Mutual Understanding The West and Islam, Suleyman Demirel University, U.W, Trinity College, Carmarthen, University of Wales, Lampeter, 26 April 2007 TRSI Common Room Lampeter

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

Interfaith Workshop on Figures in Bible and Qur'an and Links Between Cristianity and Islam, Trinity College, University of Wales, Carmarthen, U.K., 28.04.2007

Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 31 Mayıs-1 Haziran, Isparta/Türkiye

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

"Hz. peygamberin Örnekliği", Sütçüler Belediye Başkanlığı Ramazan Etkinlikleri, 12 Ekim 2006, Belediye Kültür Merkezi, Isparta/Sütçüler

"Hz. Peygamber ve Bilinç ve Farkındalık", Isparta Belediyesi 3. Geleneksel Ramazan Kültür ve Sanat Etkinlikleri, 16 Ekim,2006, Isparta

"Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi", Kutlu Doğum Haftası Paneli Isparta Müftülüğü , 16 Nisan 2007, saat: 20.00, Öğretmenevi Konferans Salonu, Isparta

"Hz. Peygamber ve Çağımızda Sevgi", Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Aksu Müftülüğü , 17 Nisan 2007, saat: 14.00, Aksu Çok Programlı Lise, Aksu/Isparta

"İslamda İnsan Sevgisi", Kutlu Doğum Haftası Konferansı Sütçüler Müftülüğü , 18 Nisan 2007, saat: 14.30, Halk Eğitim Salonu, Sütçüler/Isparta

Alanında Kitap Çevirisi:

Çeviren: Songur H., Ahmad Hasan, İlk Dönem İslâm hukuk Biliminin Gelişimi, Rağbet Yayınları, 1999, İstanbul.

Alanında Makale, Kitap Bölümü Ve Karar Tahlili Çevirisi:

Ruud Peters, "İslâm Hukuk ve İnsan Hakları - Süregelen Bir Tartışmaya Katkı", Çeviren: Songur H., Tabula rasa, Yıl: 1, Sayı: 2, Mayıs-Ağustos, s.203-218, 2001, Isparta

Roberto Vernengo, "Hukuk Mantık İlişkisi -Hukuksal Önermenin Mantıksal yorumu Üzerine-",Çeviren: SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:X, 2003, Isparta

"Hukukçuların Hukukundan Yazılı Hukuka" , İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı:11, 2008

Ulusal Yada Yerel Düzeyde Yazılı Veya Görsel Basında Yayın Faaliyetleri:

"İslam'da Aile ve Gençlik", Kanal 32 TV Müftülük Saati Programı, 19 Mayıs 2005.

Dekan, Enstitü Yada Yüksekokul Müdür Yardımcılığı; Merkez Müdürlüğü Yada Bölüm Başkanlığı:

SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

Merkez Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı:

SDÜ. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı

Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında Ve Bu Kurum Yada Kuruluşlarının Oluşturduğu Komisyonlarda; Üniversite Organlarında Yada Rektörlükçe Kurulan Komisyonlarda Görev:

SDÜ. İlahiyat Fakültesi, "Stratejik Plan Takip Komisyonu", Temel İslam Bilimleri Bölüm Temsilcisi

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Kurumsal Değerlendirme Programı, Özdeğerlendirme Taslağı Hazırlama Komisyonu"

SDÜ İlahiyat Fakültesi Kurulu Üyeliği

SDÜİlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyeliği

SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği