Hit (663) Y-3827

Rifat Okudan

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : rokudan@sdu.edu.tr
rokudan@hotmail.com
D.Yeri : Isparta D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Felsefe ve Din Bilimleri,Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Rifat Okudan

1968 yılında Isparta’da doğdu.

1991 yılında Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1995’de Ankara Üniv. Sosyal Bil. Ens. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde,

Doktorasını 2001 yılında Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Ens. Temel İslam Bilimleri Bölümünde tamamladı.

Yüksek Lisans Tezi: Gelenbevî Ve Vahdet-İ Vücûd, Danışman: Doç. Dr. Ethem CEBECİOĞLU, Ankara 1995, VIII + 199.

Doktora Tezi: İşrak Filozofu Sühreverdî Maktûl Ve Eserlerindeki Üslup Ve Belağat, Danışman: Prof. Dr. İsmail YAKIT, Isparta 2001, XIII + 400.

Üye Olunan Bilimsel Kuruluş:

Muhyiddin 'Ibn Arabi Society

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Hakemlik:

Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitap:

GELENBEVÎ VE VAHDET-İ VÜCÛD, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2006

SÜHREVERDÎ MAKTÛL VE İŞRÂKÎLİĞİN DİLİ, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2006

RİSÂLETUN FÎ VAHDETİ'L-VUCÛD (Tahkik ve Ta'lîk - Arapça), Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2007

HASAN ÜNSÎ VE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2007

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"İnsanî Bir İnsiyak Olarak Râbıta", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 10, Ankara 2003, ss. 201-218.

"Şeyhu'l-İşrâk Sühreverdî-i Maktûl'un Tasavvufî Görüşleri", EKEV Akademi Dergisi, S.22, (Kış, 2005)

"Mesnevî Okumak; Mevlânâ'yı Anlamak", Tasavvuf Dergisi (Mevlânâ Özel), S.14, 2005

"Aydınoğlu Tekkesi Son Postnişîni Hafız Bekir Necmeddin Sıdkî Efendi", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl:8, sayı:19, Temmuz-Aralık 2007

"Ebû Bekr Şiblî; Hayatı, Orijini, Tasavvuf Tarihindeki Yeri", Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl:8, sayı:19, Temmuz-Aralık 2007

''18. Yüzyıl Osmanlı Kelâmcı ve Mantıkçısı İsmâil Gelenbevî'nin Varlık Nazariyesi (Vahdet-i Vücûd Savunması)", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı 23, İbn-i Arabi Özel Sayısı-2, Ocak-Haziran 2009, ss. 241-255

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

"Bir Hadîsin Işığında "Edeb" Kavramının Tasavvufta Kazandığı Anlam", Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002, Sayı: 9, Isparta 2002.

"Hakîkat-i Muhammediyye (Felsefî Temelleri ve Dînî Asıllarının Değerlendirilmesi), Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003, Sayı: 10, Isparta 2003

"İslam Kültüründe Zühd ve Zahidlik", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.14, 2005/1

Hakemli Dergide Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayın:

Ayni, Mehmed Ali, "Bizdeki Tarikatler", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl:7, sayı:16, Ocak-Haziran 2006.

Doç. Dr. Rifat Okudan ile Söyleşi, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:8, Sayı: 20, "Mevlânâ'ya Armağan", 2007, ss. 315-321.

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"Hz. Peygamber'den İlk Yaratılan Şey Hakkındaki Rivayet Edilen Hadisler Işığında Hakikat-i Muhammediye", VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 21 Nisan 2003, Isparta.

"Hz. Peygamber'in Yaşamı Perspektifinde Zühd ve Zahidlik", VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 19 Nisan 2004, Isparta.

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

"Aziz Mahmud Hüdayi'nin Tarikatname-i Türkî Adlı Eseri", Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyum, Üsküdar Belediyesi, Çamlıca Eğitim merkezi, 20-22 Mayıs 2005

''Mesnevi'de Aşk ve Tevhid İlişkisi,'' Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Urfa 26-28 Eylül 2007

Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

Halku'l-İnsan fî Sûreti'r-Rahman: İsnâdu Kelimeti ''es-Sûreti'' ila-llâhi Teâlâ alâ Ba'di'l-Ehâdîsi'n-Nebeviyye, Câmiatu'l-Kâhire, Kulliyetu Dâri'l-Funûn, el-Mu'temeru'l-Duvelî er-Râbii Aşar li'l-Felsefeti'l-İslâmiyye, 13-14 Ebrîl 2009, el-Kâhire, Mısır

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

Organisation of The Second OECD Ministerial Conference on Small and Medium Enterprises, June 3-6th, 2004, Istanbul- Turkey

New Commerial and Financial Opportunities for SMEs in Middle East and Northern African Countries, June 24-25th, 2004, Istanbul- Turkey

Turkish- Bahraini Investment Forum, February 7th, 2005, Manama- Bahrain

10th Islamic Countries Trade Fair, February 3-9th, 2005, Manama- Bahrain

Islam in Europe: Muslim and Turkish Communities in Denmark, Workshop, SDu Ilahiyat Faculty, 27th March 2008, Isparta-Turkey

III. ULUSLAR ARASI HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, "Teoriden Pratiğe Hasta Güvenliği",İstanbul Grand Cevahir Otel & Convention Center, 11- 13 Haziran 2009, Istanbul. (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)

Alanında Bilimsel Araştırma Ve Çalışmalar İçin Uluslararası Burs Almak:

Kuveyt Hükümeti tarafından Kuveyt Üniversitesi Arap Dili Bursu

Uluslararası Nitelikteki; Bilimsel, Mesleki, Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Kurum Ve Kuruluşların Yönetimlerinde, Kurullarında, Komisyon Yada Komitelerinde Görev:

KOSGEB, Arap Ülkeleri Finans Kuruluşları ile yapılacak Finansman Destekleri konularında çalışmak üzere

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

Kutlu Dogum Haftasi (Panel), Egirdir/Isparta

Kutlu Dogum Haftasi (Panel), Atabey/Isparta

Kutlu Dogum Haftasi (Konferans), Karamanli/Burdur

Kutlu Dogum Haftasi (Konferans), Altinyayla/Burdur

Kutlu Dogum Haftasi (Konferans), Karamanlı/Burdur

Kutlu Doğum haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası (Konferans), /Kaman/Kırşehir

Kutlu Doğum Haftası, (Konferans,) Akseki/Antalya

Camiler ve Din Görevlileri Haftası, (Konferans), Korkuteli/Antalya

İslam ve Tasavvuf, (Konferans,) 15 Şubat 2009, Sandıklı-Afyon.

Günümüz Tasavvuf Anlayışı ve Problemleri, (Sandıklı Müftülüğü- Seminer), 16 Şubat 2009, Sandıklı- Afyon

''Suret'' Teriminin Allah'a İsnadı, Süleyman Demirel Universitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm Seminerleri, 27 Mart 2009, Isparta

''İslam'da Aile ve Önemi'', Kutlu Doğum Konferansı, 17 Nisan 2009, Elmalı - Antalya

Günümüz Tasavvuf Anlayışı ve Problemleri, (Isparta Müftülüğü- Seminer), 20 Mayıs 2009, Halı Sarayı Düğün Salonu, Isparta

"Ingiltere Izlenimleri (Institite of Arab and Islam Studies)", Seminer, SDU Ilahiyat Fakultesi, Temel Islam Bilimleri Bolumu, 16/10/2009, Isparta

Uluslararası Tanınmış Üniversitelerde Doktora Sonrası Çalışma:

''The Light Metaphor in Islam: Ghazali, Suhrawardi of Aleppo and Ibn Arabi's Affilities in Their Opinions About the Unity of Being (Existence), University of Exeter, School of Humanities and Social Sciences, Institute of Arab and Islamıc Studies, Exeter, Devon, United Kingdom (as a Honorary University Fellow)

Ulusal Yada Yerel Düzeyde Yazılı Veya Görsel Basında Yayın Faaliyetleri:

Universite Fm Radyosunda Ramazan Programları

Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Haziran 2006 (Editörlük)

"Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Haziran 2006.

Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Temmuz 2006 (Editörlük)

Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Ağustos 2006 (Editörlük)

"Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Ağustos 2006.

Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, Eylül-Ekim 2006 (Editörlük)

"Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, Eylül-Ekim 2006.

Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:5, Kasım-Aralık 2006 (Editörlük)

"Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:5, Kasım-Aralık 2006.

"Damla Damla Huzur" (hazırlayan) Parantez Aylık Yaşam ve Kültür Dergisi, Yıl:1, Sayı:, Temmuz 2006.

Radyo Dilara Ramazan Programı (1. Hafta)

Radyo Dilara Ramazan Programı (2. Hafta)

Radyo Dilara Ramazan Programı (3. Hafta)

Radyo Dilara Ramazan Programı (4. Hafta)

Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında Ve Bu Kurum Yada Kuruluşlarının Oluşturduğu Komisyonlarda; Üniversite Organlarında Yada Rektörlükçe Kurulan Komisyonlarda Görev:

Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi)

website women affair open