Hit (893) Y-3795

Zafer Erginli

Künyesi : Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : zerginli@yahoo.com
zerginli@gmail.com
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Bursa Merkez İmam Hatip Ve Anadolu İmam Hatip Lisesi,İlahiyat Fakültesi (Uludağ Üniv.) Mezuniyet : Bursa Merkez İmam Hatip Ve Anadolu İmam Hatip Lisesi,İlahiyat Fakültesi (Uludağ Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Zafer Erginli

1965 yılında İstanbul’da doğdu.

1988 yılında Bursa İmam-Hatip Lisesi’nden,

1992 yılında Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1995’de "Kuruluş Döneminde Bursa'da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar" adlı tezle aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden yüksek lisansını,

"İlk Sufilerde Nefis Kavramı -Haris Muhasibi Örneği-" adlı teziyle de doktorasını tamamladı.

17 Mart 2003 tarihinde Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyeliğine atandı.

Aralık 2008 tarihinde Doç. olmuştur.

Kitap/Rapor/Tez:
Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bursa 1995.
Metinlerle Tasavvuf Terimleri Ansiklopedisi, İstanbul 2006 (kitap editörlüğü).
Hâris Muhâsibî ve Nefis Kavramı, Rize 2008 (İlk Sufîlerde Nefis Kavramı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, Bursa 2001).
Tasavvuf Düşüncesinde Muhâsibî, Rize 2008.

Makaleleri:
“Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi’nde Risâle-i Tasavvuf, Mecmu‘a-i Tasavvuf ve Kitâb-ı Tasavvuf Adını Taşıyan Türkçe Yazma Eserler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25. Yıl Özel Sayısı, c. IX, sy. 9, (Bursa 2000), ss. 603-621.
“Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri”, Türkler, I-XX, Ankara 2002, c. IX, ss. 107-115.
“Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘”, Gümüşlü’den Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa, haz. Hasan Basri Öcalan, İstanbul 2003, ss. 138-148.
“Muhâsibî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2006, c. XXXI, ss. 13-16.
“Temel Tasavvuf Klasiklerinde Dünyâ Algısına Toplu Bir Bakış”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 15, sy. 2 (2006), ss. 117-181.
“Mevlânâ İrfânında İnsan Prototipi Olarak Hz. Âdem”, Marife, yıl 7, sy. 3 (Kış 2007), ss. 67-90.
“Temel Tasavvuf Klasiklerinde Hâl Kavramına Toplu Bir Bakış”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. VIII, sy. 1 (2008), ss. 153-198.
“İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 9 [2008], sy. 21, ss. 161-197.

Bildirileri:
“Bursa Tasavvuf Kültüründe Horasanlı Dervişler”, Dünden Bugüne Bursa’da Tasavvuf Kültürü (Sempozyum Bildirileri), Bursa 2002, ss. 176-194.
“İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor?”, 2. Bursa Tasavvuf Sempozyumu (Sempozyum Bildirileri), Bursa 2003, ss. 91-110.
“İlâhiyat Fakültesi Müfredatında İslâm Düşüncesinin Bütünlüğü Sorunu ve Çözüm Arayışı”, Türkiye’de Yüksek Din Öğretiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu -Bildiriler-Müzakereler-, Isparta 2003, ss. 73-82.
“Tasavvufta Beden Algısı”, XI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi; Beden, Psyche’den Soma’ya: Psikiyatri İçinde Bedeni Düşünmek, Trabzon 3-5.06.2004 (basılmamış bildiri).
“Tüketim Çıkmazında İnsan ve Tasavvuf”, 3. Bursa Tasavvuf Sempozyumu (Sempozyum Bildirileri), Bursa 2004, ss. 67-87.
“Hâller Neyi Anlatır-Tasavvuf Literatüründe Hâller Üzerine Bir Deneme”, Uluslararası Bursa Tasavvuf Sempozyumu-4 (Sempozyum Bildirileri), Bursa 2005, ss. 71-81.
“Mesnevî Perspektifinden Madde ve Mânâ Arasında İnsan Gerçeği”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Çanakkale 2006, ss. 251-260.
“Mesnevî Perspektifinden Hz. Âdem’in Zâtında İnsanın Temel Özellikleri”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Manisa 2006, ss. 65-80.

Tercüme Makale:
Josef Van Ess, “Tasavvuf ve Muhalifleri: Uygulamalar Üzerindeki Yansımalar, Mihneler, Dönüşümler”, Marife, yıl: 3, sy. 1, Bahar 2003, s. 165-180.