Hit (544) Y-3760

İsmail Yürük

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : iyuruk@cu.edu.tr
D.Yeri : Mersin/Tarsus D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Kelam,Kelam araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi) Mezuniyet : İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi)
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-05 Güncelleyen : /0000-00-00

İsmail Yürük

13 Ağustos 1955’de Mersin/Tarsus’ta doğsu.

1979 yılında Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1987’de aynı Üniversitede Doktorasını tamamladı.

İdari Görevler

1. Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Dekan Yardımcılığı 1992 -1994,

2.Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı 1992 -1994,

3.Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekilliği, 1992 -1994,

4.Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Dekan Yardımcılığı 1994 - 2002,

5.Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkan Vekilliği, 1995,

6.Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı, 1994 -2000,

7.Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Fakülte Kurulu Üyeliği, 1994 - 2000,

8.Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994 - 2000,

9.Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, 1995 - 2002,

10. Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2002 - 2005,

11.Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkan Vekilliği, 2005- devam ediyor.

12.Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı, 2008- devam ediyor.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Yüksek Lisans Tezleri:

1. Namık Kemal Karabiber, Fahruddin er-Razi'ye göre İslam mezheplerinin tasnifi, 1996.

2. İsmail Sarıkaya, Taklidi İmanın sıhhat derecesi, 1996.

3. Orhan Kartal, Gaziantep İlinde Eş’ari İtikadının Öğretim Problemleri ve Çözüm Önerileri, 1996.

4. Ahmet Balaban, Tenasüh, Reenkarnasyon ve İslamiyet, 1996.

5. İsmail Sarıkaya, Taklidi İmanın Sıhhat Derecesi, 1996.

6. Mehmet Ali Söyler, Mu’tezile el-Usulü’l-Hamse’sinin Ehl-i Sünnet Açısından Değerlendirilmesi, 1997.

7. Abuzer Yavcık, Mütekaddimun Dönemi Kelamcıların Peygamberlik Anlayışı, 1997.

8. Mustafa Güven, Ebu’l-Mu’in en-Nesefi’nin Allah Anlayışı(Allah’ın Varlığı ve Zati Sıfatlar), 1997.

9. Abdurrahim Çölgeçen, Sa’düddin Mes’ud b. Ömer b. Abdullah et-Teftazani ve Bazı Kelami Görüşleri, 1997.

10. Kadriye Yıldırım, Harici Zihniyetin Oluşumu ve Günümüzdeki Tezahürleri, 2001.

11. İsmail Şık, Eş’ari’nin Kelam Metodu ve Bilimsel Metot Açısından Değerlendirilmesi, 2003.

12. Bilgehan Çetinkaya, Tarihi Süreç İçerisinde Kaza ve Kader, 2003.

13. Nail Karagöz, Kelam Ekollerinin Allah Tasavvurunda İnsan Unsuru, 2004.

14. Levent Akoğul Cübbai- Eş’ari İlişkisi ve İ’tizalin Eş’ariliğe Etkisi, , 2004.

15. Yusuf Çakır, Gazali’ye Göre Yaratma, 2006

16. İlknur Demir, Kelamcılarda Zaman Anlayışı, 2006

17. Sevde İla, Hz. Aişe ve Hz. Peygamber sonrası Siyasete Etkisi, 2007.

18. Yusuf Okşar, İslam Kelamında Nedensellik ve Adetullah, 2008.

Doktora Tezleri:

1. Mustafa Ekinci, Erdebil Tekkesinin Kuruluşu, Gelişmesi ve Anadolu’daki Dini ve Siyasi Faaliyetleri, 1997.

2. Temel Yeşilyurt, Ebu’l-Berekat en-Nesefi ve Belli Başlı Kelami Görüşleri, 1998.

Yayınlar:

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1. “Seyyid Şerif Cürcani’ye Göre İslam Mezheplerinin Sınıflandırılması”, Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Adana 2001, C. 1, Sayı 1, s. 227-277.

2. “Şemsüddin es-Semerkandi ve Belirgin Kelami Görüşleri”, Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Adana 2001, C. 1, Sayı 2, s. 92-105.

3. “Kelam Açısından Hz. Peygamberin Ümmiliği”, (İsmail Şık İle Birlikte), Dini Araştırmalar Dergisi, Ankara, Mayıs- Ağustos 2004, Cilt 7, Sayı 19, s. 173-190.

Diğer yayınlar:

1. “İslam’da Ruh Tasavvuru”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum 1986, 7. sayı, s. 359-381.

2. “Sistematik Kelam Problemi Olarak İmanın Artması ve eksilmesi Meselesi”, Diyanet Dergisi(Üç Aylık İlmi Dergi), Nisan –Mayıs-Haziran 1993, Cilt 29, Sayı 2, s. 49-58.

3. “Subuti Sıfatlarda zat-Sıfat Münasebeti”, Kamer(İlmi, Fikri, Aktuel) Dergisi, Ağustos 1996, Sayı 7, s. 19-26.