Hit (728) Y-1972

Abdüllatif Gazzizade

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 17.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Bursa D.Tarihi : 1776
Ö.Yeri : Bursa Ö.Tarihi : 1832
Görevi : Uzm.Alanı : Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdüllatif Gazzizade
Tam adı Şeyh Abdüllatîf b. Mehmed Es'ad.
Halveti, Kadiri, Nakşibendî ve Celvetî şeyhlerinden.
Büyük dedesi Ahmed Gazzî Filistin-Gazze'den gelerek Bursaya yerleşmiş olup, Niyâzî-i Mısrî'nin halifesi ve Bursa Gazzî Dergâhının kurucusudur.
Zahirî ilimlerle bâtınî ilimleri iç içe tahsil edebileceği bir ortamda yetişti. Halveti eğitimini dedesi Mustafa Nesîb Efendi'den, Celvetî-Kâdirî icazetini Üftadezâde Mustafa Efendi'den teberrüken, Nakşibendî eğitimini Seyyid Mehmed Emin-i Kerkükî'den aldı.
Ayrıca Enarlı Şeyhi Bedreddin Efendi'den de Halveti-Nakşî icazeti aldı.
Bursa'da büyük dedesi Ahmed-i Gazzî'nin kurduğu Gazzî Dergâhının kırk beş yıl boyunca şeyhliğini üstlendi.
Medrese ilimleriyle tekke kültürünü birleştiren bir süfi oldu.
Bursa'da reîsü'l meşâyihlik görevinde bulundu, ömrünün büyük bir kısmını dergâhında inziva hâlinde ilim tahsili ve eser yazmakla geçirdi.
İsmail Hakkı Bursevî'den sonra Bursa'nın en çok esere sahip mutasavvıfı olup altmış civarında eseri vardır,
Ölünce cenazesi Gazzî Dergâhındaki nazireye defnedildi.


ESERLERİ:

 • Mergûbü's-Sâlıkîn (yay. haz. Şa-ban Karaköse, 2004),
 • Temhidü'l-Makâmât,
 • Rûhül-Kuds,
 • Rîsâletü'z-Zine fi Meslekil-Aliyye,
 • Andelîbü'l-Uşşak fi's-Semâ,
 • Risâletûl-ibârât ve't-Ta'bîr
 • Risâletûl-Cihâd,
 • Kerâmâtü'l-Evliyâ,
 • Reddü'z-Zenâdika,
 • İrşâdü Ehli's-Sûlûk,
 • Mecmûatül-Fevâid,
 • Me-câlis,
 • Tefsîrûl-Fatiha
 • Fûtühât-ı Kenz-i Kur'ân,
 • Menakıbi'l Evliyâ,
 • Vakâ-yii Baba Paşa,
 • Tercümetü'z-Zâhire,
 • Dürretül-Beyzû fi Beyânı Mevlidi'l Mustafa,
 • İhtisâr-ı Furuk-ı Hakk,
 • Per-tev-i Envâr,
 • Hâşiye-i Dûrer,
 • Nâsih ve Mensûh,
 • Vâkıât,
 • Âdâb-ı Biat-ı Nisvân,
 • Ravzatü'l Müflihun,
 • Hülâsatü'l Ve feyât,
 • Nakşbend Yolunun Esasları (2004).