Hit (1143) MM-36

Naat - Der Medhi Nebi

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2027-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

DER MEDH-İ NEBÎ

Yine ey bâd-ı nesîmî amber-âsâ hûb es
Reh-neverd ol bunca günlük yolları bir demde kes
Tîz-rev bir turfa peyk-i çâpük ü çâlâksin
Olabilmez sana hem-reh ne cemâze ne feres
Var Resülün türbesine ayağına sür yüzün
Bî-edeb deprenme âheste kımılda etme ses
Oku Hassan gibi bu medh-i revan edip senâ
Türlü miskinlikler et hizmet edip misl-i Enes
Ey nefîs-el-nefs ü nîku halk u rahmanı nefes
Vey muîn-i her kesi her kalmışa feryâd-res
Pâsbânı âli kasrının ki Mikâîldir
Bârigâhında senin nâmûs-i ekberdir ases
Nitekim nûrun güneşten iktibas eder kamer
Nûru her peygamberin nûrundan olur muktebes
Yarlığanmak iltimâs ettiğimiz ayb etme kim
Yâ Nebiyyallah şefâattir tapundan mültemes
Hoce-i her kaafile-sâlâ-ı râh-ı dînsin
Kalmışız sergeşte vü güm-râh depretdir ceres
Mâdihindir Hûşenî her demde medh eder seni
Gerçi medhin edebilmez Hak’dan özge hîç kes

Rûşeni