Hit (1488) MM-177

Naat - Fahri Kainat

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I FAHR-İ KÂİNÂT

Ey hakikat bahrinin ol bî-bedel dürdânesi
Sensin ol kenz-i hafinin gevher-i yekdânesi
Sen nişîn-i taht-ı Levlâk’sin eyâ şâh-ı cihân
Olmasa teşrifin açılmazdı âlem hânesi
Sen ki mahbûb-i Hudâ’sın yok nihâyet hüsnüne
Oldu âşıklar onunçün hüsnünün dîvânesi
Çün dilinden içti âşıklar (şekîhim) hamrini
Çeşm-i aynindir şarâb-ı aşk-ı Hak peymânesi
Yâ habîbullah cenâbm bezmine irgör bizi
Ta olalım mah cemâlin câmınm mestânesi
Hüsn-i vechin şem’ine şâyeste kıl bu Sâ’di’yi
Tâ ki olsun pertev-i şem’-i cemal pervânesi

Hafız Sâ’di (Ölm. 1882)