Hit (1510) MM-151

Naat - Alili Derdi İsyana Devasın

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I NEBİ

Alîl-i derd-i isyâna devâsın yâ Resûlallah
Bize sûy-i cinâne rehnümâsın yâ Resûlallah
Sana âşık olanlar secde eyler hâk-i pâyında
Cemî’-i ümmete kıblenümâsm yâ Resûlallah
Yaratılmazdan evvel pâdişâhım hep bu âlemler
Cenâb-ı Hak ile sen âşinâsın yâ Resûlallah
Cihanda fâsık ü fâcir kerem senden ümîd eyler
Şefâat kıl Habîb-i Kibriyâsm yâ Resûlallah
Ne yüzle varacak Leylâ huzûra rûz-i mahşerde
Ona rahm eyle şâh-ı enbiyâsın yâ Resûlallah

Leylâ Hanım (Ölm. 1847)