Hit (4186) M-1132

Fususul Hikemde Din Kavramı

Yazar Adı : İlim Dalı : Kitap Hakkında
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü : Kitap Eleştirisi
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-04-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Fusûsu’l-Hikem'de "Din" Kavramı

Makale Metni Ek Dosyadadır.

İbn Arabi dini incelerken onu Allah katındaki din halk katındaki din olarak ikiye ayırır. Allah katındaki din, bir peygamber aracılığı ile Allah’ın bildirdiği dindir. Halk katındaki din ise bir peygamber tarafından bildirilmeyen hükümlerdir. Ne var ki maksatta Hakk’ın hükümlerine uygun düştüğü takdirde o da geçerli ve muteberdir.
Bu ön tespitten sonra dinin anlamı şöyle belirlenebilir: Din, “itaat”, “karşılık” ve “âdet”ten (tekrar) ibarettir. Bu zahirde böyle olduğu gibi batında da öyledir. Zahirde bu anlamların taşıyıcısı insandır; yani insan peygamberin bildirdiği şeye boyun eğmek, karşılık vermek ve onları âdeti haline getirmek suretiyle dine varlık kazandırmış olur. Batında da bu anlamların taşıyıcısı/öznesi Hak’tır. Hak insanın haline göre tecelli etmek, zatının haline göre karşılık vermek ve halin iktizasına göre tecelli etmek suretiyle din varlık bulmuş olur. İbni Arabi, tecellide insan iradesine bir pay ayırmak suretiyle insan özgürlüğünü korumaya çalışır.

Abstract The concept of “al-Din” in Fusus al- Hikam İbn Arabi investigates the term “ad-din” (religion) in his book Fusus. He devides religion into “Religion According to Allah” and “Religion According to People”. The first is teached by Allah through prophets and the second is judgements on wisdom. The validitiy of second depedns on its aim, ie the unity of aim with first. Then, the meaning of religion is obedience, response and repetition (custom). In apperance, the human being is subject of these meanigns. In fact Hakk (Truth) is subject of these meanings. İbn Arabi wants to save human’s freedom in his doctrin.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :