Hit (5553) K-93

Ramuz el Ahadis

Yazar Adı : Gümüşhanevi ( Ahmed Ziyaeddin ) İlim Dalı : Hadis
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-05-24 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-05-24

Râmûz el-Ehâdis

Râmûz el-Ehâdis ünlü mutasavvıf Ahmed Ziyâeddîn-i Gümüşhânevî (1813-1893) tarafından tasnif edilmiş bir hadîs külliyâtıdır.

İçinde 7103 hadîs yer alır. Eser alfabetik olarak hazırlanmıştır.

Gümüşhânevî, bir muhaddis-sûfî olarak bu eserlerdeki hadîsleri sohbet ve derslerinde işlemiş, talebelerinden bazılarına da Râmûz okuma icâzeti vermiştir.

RÂMÛZ TERCÜMELERİ

Râmûz el-Ehâdis Çev. Abdülaziz Bekine,Lütfi Doğan-M. Cevat Akşit, Neşri, Milsan Basımevi, İstanbul 1982,

Râmûzu’l-Ehâdis ve Tercümesi, Çev. Nâim Erdoğan, Pamuk Yayınevi, İstanbul 1980.

RÂMÛZ ŞERHİ

Gümüşhânevî, Levâmiu’l-‘Ukûl Şerhu Râmûzi’l-Ehâdis (I-V), Dersaadet, 1291.

RÂMÛZ el-EHÂDİS’İN ÖZELLİKLERİ

Râmûz, öncelikle geniş bir hadîs literatürü taramasının ürünüdür. Kütüb-i Sitte başta olmak üzere hadîs tenkidine yer veren birtakım eserler de Gümüşhânevî tarafından gözden geçirilmiş ve bu eserlerden seçmeler yapılmıştır.

Musannif, eserine yazdığı girişte yararlandığı eserlerin isimlerini belirtmiş ve bunlar için bazı kısaltmalar belirlemiştir. Bu kısaltmaları hadîs metinlerinden sonra yazarak her hadîsin geçtiği kaynak / kaynaklar gösterilmiş olmaktadır.


Gümüşhânevî Râmûzu’l-Ehâdîs’i tasnif ederken Buhârî, Müslim gibi en güvenilir hadîs kitaplarının yanı sıra hadîs külliyâtının çok önemli parçaları olan ve Buhârî’den de önce tasnif edilmiş olan, Kütüb-i Sitte kadar tanınmamış, yaygınlık kazanmamış hadîs kaynaklarından yararlanmıştır.

Bu son derece değerli birikimi değerlendirmiş, herkesin kolayca ulaşamayacağı bu kadar çok hadîs kaynağından derlemeler yaparak talebelerinin istifâdesine sunmuştur.

Gerçekte sahîh hadîslerin sadece Kütüb-i Sitte’de bulunduğunu söylemek mümkün değildir. İmam Mâlik’in Muvatta’ı, Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i, Dârimî’nin Sünen’i ve onlarca daha hadîs kitabından da sahîh hadîsler yer almaktadır.

İşte Râmûz el-Ehâdîs’in en önemli yanlarından biri de tanınmış, tanınmamış 30’u aşkın hadîs koleksiyonunun bir taraması olmasıdır.

Ayrıca eser, bu hadîslerle ilgili kısa hadîs kritiği de içerir. Bu kritiklerin Râmûz Şerhi Levâmiu’l-‘Ukûl’de daha da genişletildiğini eklemeliyiz. Fakat eser, bu yönleriyle pek tanınmamıştır.

Türkçeye yapılan iki ayrı çevirisinde de hadîs kritiğiyle ilgili kısımlarının tercüme edilmemiş olması Râmûz hakkında bazı yanlış anlamalara yol açmıştır.

...