Hit (4278) K-729

Cilaül Ayneyn fi Muhakemetil Ahmedeyn

Yazar Adı : Ebül Berekat Hayrüddin Numan b. Mahmud el Alusi İlim Dalı : Tenkit
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-10 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-13

Cila'ü'l-'ayneyn fî muhâkemeti'l-Ahmedeyn

İbn Teymiyye'yi tenkit eden İbn Hacer el-Heytemiye reddiye olarak kaleme alınan, Kitap ve Sünnet'e bağlı kalmanın gerekliliğini vurgulayan bu eser birkaç defa basılmıştır (Kahire 1278, 1961).

Cilâ'ül-'ayneyn Safiyyüddin el-Hanefi el-Buhârînin el-Kavlü'l-celî fî tercemeti Şeyhi'l-İslâm İbn Teymiyye el-Hanbelî'si ve

Muhammed Sıddık Han'ın el-İntikâdü'r-racîh fî şerhi'l-i'tikadi's-sahîh'i ile birlikte de yayımlanmıştır (Kahire 1292).

<
...