Hit (3657) K-711

Ğaraibül iğtirab ve nüzhetül elbab fiz zehab vel ikame vel iyab

Yazar Adı : Şihabuddin Mahmud el Alusi el Bağdadi İlim Dalı : Biyografi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09

Ğarâibül-iğtirâb ve nüzhetü'l-elbâb fi'z-zehâb vel-ikâme ve'l-iyâb

Âlû­sî'nin İstanbul seyahatine, Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey ve diğer âlimlerle yap­tığı ilmî sohbetlere ve meşhurlardan ba­zılarının hal tercümelerine dairdir (Bağ­dat 1327).

Eserin bir nüshası Ali Emîrî Kütüphanesi'nde ka­yıtlıdır.

...