Hit (4477) K-585

Seci ve Kafiye Lügati

Yazar Adı : Ali Seydi Bey İlim Dalı : Sözlük
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Seci ve Kafiye Lügati

Eser bu tür lugatların gerekliliği ve önemi hak­kında bir girişten sonra sözlüğün kullanılışıyla ilgili bazı bilgilerin verildiği kısa bir açıklama ile başlamaktadır.

Kitabın dış kapağı üzerindeki notlardan anlaşıl­dığına göre eser cüzler halinde (1-5, 6-15, 15-30, 31-40, 41-55) yayımlanarak toplam elli beş cüzde tamamlanmıştır.

Yazarlar, Batı dillerinde pek çok örneği olmasına rağmen Türkçe'de benzeri bir lügatin bulunmaması sebebiyle böyle bir eser hazırladıklarını belirtmektedirler.

Ayrıca kelime kadrosunun seçiminde "müntesibîn-i edeb beyninde" kullanılan Arapça ve Farsça kelimelere önem verdiklerini, dilimize diğer yabancı dillerden geçmiş olanlarla garip (az kullanılan) kelimeleri kitaba almadıklarını açıklamaktadırlar.

Eserde yer alan kelimelerin asıl ve me­cazi anlamlarıyla eş anlamlıları ayrı ayrı gösterilmiş, aynı kökten türeyen (müş­tak ve mürekkep) şekiller o kelimenin al­tında açıklanmıştır.

Bir kafiye lügati ol­duğu için kelimelerin tertibinde kelime sonundaki harflerin alfabetik sıralanış­ları esas alınmıştır.

Böylece her fasılda sonu aynı harfle biten kelimeler toplan­mış, bunlar kendi aralarında ilk harfleri­ne ve med, fetha, kesre, zamme gibi harekelerle okunuşlarına göre tertip edil­miştir.

15.000 kadar kelime ihtiva eden eserde bunların seci ve kafiye olarak kullanılışlarını göstermek için örnek be­yitler verilmiştir.

Bu hacimli eser (863 + 7 s.) aynı zamanda genel bir sözlük ola­rak da kullanılabilir.

Eserden, metin ta­mirinde bilhassa okunamayan kelimele­rin tesbitinde de faydalanmak müm­kündür.

Melkon ile birlikte hazırlamıştır.

İstanbul'da 1323 de basılmıştır.

...