Hit (3432) K-467

Defteri Dervişan

Yazar Adı : Abdülbaki Nasır Dede İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-27 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-27

Defter-i Dervîşân

Eser, 1813 yılınadn 1985 yılına kadar Yenikapı Mevlevîhânesi"nde şeyhlik makamında bulunan, sırasıyla Abdülbâki Nâsır Dede, Receb Hüseyin Hüsnü Dede (ö. 1830), Abdürrahîm Künhî Dede (ö. 1831), Osman Selaheddin Dede (ö.1887), Mehmed Celâleddin Dede (ö. 1908) ve Abdülbâkî Dede (ö. 1935)"lerin kendi şeyhlikleri döneminde yazdıkları notları ihtiva etmektedir.

Yukarıda adları geçen Mevlevî şeyhlerinin yaşadığı dönemlerde, diğer bir ifadeyle 1813-1935 yılları arasında,Yenikapı Mevlevîhânesi"nde meydana gelen tasavvufî ve içtimaî konular hakkında da çeşitli bilgiler verilmektedir.

Burada, bu şeyhler, kendi dönemlerinde Yenikapı Mevlevîhânesi"nde sikke ve arakiyye giyenlerin isimlerini, çileye giren müritlerin adlarını ve çileye giriş tarihlerini ve bazı yerlerde de şeyhler kendi çocuklarının, kendi ailelerinin, hatta yakınlarının doğum, evlilik gibi önemli günlerini kaydetmişlerdir.

İstanbul, İslam Araştırmaları Merkezi Ktp., nr. 18112, tasnif nr. 780 ALİ.D."de yer alan eser, tek yüz fotokopi halindedir.

Eserin bu nüshası Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Abdülbâkî Dede"nin oğlu Rusûhi Baykara"ya geçen defterin fotokopisidir.

...