Hit (5517) K-35

Bahrül Kelam fi Akaidi Ehlil İslam

Yazar Adı : en Nesefi - Meymun b. Muhammed b. Muhammed - Ebul Muin İlim Dalı : Kelam
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-02-04 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-02-04

Bahrül-kelâm fî akâ'idi ehlil-İslâm

Bahrü'l-efkâr,

Akâidü Ebi'l-Mu'în en-Nesefî

Mübâhasâtü Ehli's-sünne ve'l-cemâa maa'l-fırakı'd-dâlle ve'l-mübtedia isimleriyle de anılmıştır.

59 bölümden ibarettir. Bazı yazmalar­da ise bölüm sayısı 64 tür.

Ri­salenin giriş kısmında marifet tevhid. iman ve din gibi terimlerin tarifi, beşerî ve ilâhî İlim hakkındaki Sünnî ve Mu'te-zilî görüşler yer alır.

İlk bölümlerde mârifetullahın aklîliği. iman ve küfürde ira­denin etkisi ile çeşitli mezheplerin bu konudaki görüşleri, bezm-i elest, tevfik. hızlan, saadet şekavet fetret ehli. zâti, fiilî ve haberî sıfatlar, kıdem, âle­min hudüsu. esmâ-i hüsnâ. Müşebbihe ve Kerrâmiyye'nin tenkidi. Allah'ın me­kândan tenzihi, rü'yetullah, kelâm sıfat. İsim-müsemmâ. rızık gibi konulara yer verilir.

Daha sonra istitâat halku ef 'âli'1-ibâd. imanın şartları ve mahiyeti, ke­bîre. Cebriyye. Havâric. Cehmiyye ve Mürcie'nin tenkidi, şeytan ve neslinin insan fiilleri üzerindeki tesirleri, kesb. muci­ze, keramet risâlet ve özellikle Hz. Muhammed'in rlsâleti. mirac, hafaza me­lekleri, nefha. rızâ ve suht (öfke) sıfatları. Mu'tezile'nin ortaya çıkışı ve esasları, şefaat gibi muhtelif konular işlenir.

Ri­salenin son bölümlerinde de kabir aza­bı, mîzan. hesap, sırat havz. cennet ce­hennem gibi sem'iyyât bahisleri ter­tipsiz bir şekilde ele alınır.

Risale İma­met ve tafdıl. bazı Şiî iddialarının reddi, peygamberlere indirilen suhufa iman. İbâhiyye ve Müneccime'nin bazı görüş­lerinin tenkidi konularıyla sona erer.

Yazmaları :

Süleymaniye Ktp.. Esad Efendi, nr. 1500.

Baskıları :

Bahrul Kelam Kahi­re (1329) Konya'da (1329)

Tercümeleri :

Bahru’l Kelam Tercümesi , Manastırlı Lâlî Hasan Efendi 1022' h. de (1613)

İslâm İnançları ve Mezhepler Arasındaki Görüş Farkları , Cemil Akpınar (Konya 1977).

Şerhleri :

Bahrü'l-kelâm'm bilinen iki şerhi var­dır:

1-Gâyetü'l-merâm fî şerhi Bahril-kelâm. Hasan b, Ali el-Makdisî

kelâm ilmiyle ilgi­li genel bilgiler ihtiva eden bir girişle başlamaktadır.

Eserde yapılan yorum­lar Kur'an ve hadislerden alınan delil­lerle teyit edilir.

Ebû Hanîfe, Ebû Man-sûr el-Mâtürîdî ve diğer Hanefî âlimle­rin görüşlerine yapılan atıfların da yer aldığı eser Mâtürîdî ekolüne ait müsta­kil bir kelâm kitabı gibidir.

Orta boy 137 varaktan ibaret olan Ğayetü'l-Meram'ın Süleymaniye Kütüphanesi'nde birkaç yaz­ması bulunmaktadır (Hasan Hüsnü Pa­şa, nr. 1154; Kasidecizâde. nr. 159. 723. 724).

2. Şerhu Bahri'l-kelâm. Ahmed b. Mahmüd el-Buhârî tarafından kaleme alınmıştır (Zebîdî, II. 3).

...