Hit (3000) K-159

Kitabül ilel ve marifetir rical

Yazar Adı : Ahmed b. Hanbel İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Kitâbü'l-'ilel ve ma'rifeti'r-ricâl.

İlel konusunda büyük bir otorite olan Ahmed b. Hanbel'in hadis râvileri hak­kındaki tenkit ve görüşleri talebelerin­den Ebû Bekir el-Merrûzî, Ebû Bekir el-Esrem, Hallâl ve oğlu Abdullah tarafın­dan derlenmiştir.

Bu kitap Abdullah'ın bir araya getirdiği tenkitleri ihtiva et­mektedir.

İbn Ebû Hatim, Ahmed b. Hanbel'in muhtelif râviler hakkındaki görüşlerini oğlu Abdullah'tan yazılı ola­rak almış ve bunları el-Cerh ve't-ta'dîl adlı kitabında çokça zikretmiştir.

Talât Koçyiğit ile İsmail Cerrahoğlu eseri iki cilt halinde yayımlamışlardır (I, Ankara 1963; II, İstanbul 1987).

...