Hit (1618) K-1482

el Münferidat vel Vuhdan

Yazar Adı : Müslim b. Haccac İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-15 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Münferidât ve’l-vuhdân (el-Efrâd)

Kendilerinden sadece bir râvinin rivayette bulunduğu bazı sahâbe veya tâbiîn râvileriyle ilgili olan bu küçük çaplı eser Buhârî’nin ed-Du’afâ’ü’s-sagir ve Nesâî’nin ed-Du’afâ’ ve’l-metrûkûn’ü ile birlikte yayımlanmış (Agra 1323; Haydarâbâd 1325), eser üzerinde Hüseyin Ali Hasan Battî yüksek lisans çalışması yapmış (1404, Câmiatü’l-İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye külliyyetü usûli’d-dîn), Abdülgaffâr Süleyman el-Bündârî ve Saîd b. Besyûnî Zağlûl tarafından da neşredilmiştir (Beyrut 1988). Müslim’in el-Evhâd, el-Vuhdân ve Men leyse lehû illâ râvin vâhid adlarıyla anılan eserleri de muhtemelen bu kitaptır.

...