Hit (1926) K-1433

Bidayetül Mübtedi

Yazar Adı : Merginani Burhaneddin İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Bidâyetü’l-mübtedî
(
Kahire 1355/1936)

Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin el-Câmi’u’s-sa gir’i ile Kudûrî’nin el-Muhtasar’ında mevcut meselelerin bir araya getirildiği eseri Ebû Bekir b. Ali el-Hâmilî en-Nazmü’l-menŝûr (Dürrü’l-mühtedî ve zuhrü’l-muktedî) adıyla nazma çekmiş, Ebû Bekir el-Haddâd bu manzumeyi Sirâcü’z-zalâm ve bedrü’t-tamâm adıyla şerhetmiştir (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1051; ayrıca bk. Suppl., I, 646).

...