Hit (3599) K-138

Es Süllemül Mürevnak Fi İlmil Mantık

Yazar Adı : Ahdari, Abdurrahman b. Seyyidi Muhammed es Sagir el Bentiyusi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

es-Süllemü'1-mürevnak fî ' ilmi'l-mantık.

En meşhur eseri olan bu kaside, XIII. yüzyılın büyük mantıkçısı Esîrüddin el-Ebheriye ait îsâğücî adlı kitabın manzum şeklidir.

Yaygın bir şöh­rete sahip bulunan ve Osmanlı medrese­lerinde ders kitabı olarak okutulan es-Süllem'e ilk şerhi yine Ahdarî yazmıştır.

Daha sonra üzerinde pek çok çalışma yapılan kasidenin en meşhur şerhi, Demenhûrî tarafından yazılmış olan îzâ-hu'l-mübhem min me'âni's-Süllem'dir.

Osmanlı âlimlerinden Rifat Efendi tara­fından Vesîletü'l-îkân adıyla yapılmış bir Türkçe tercüme ve şerhi de bulu­nan eser, gerek müstakil olarak gerekse şerhleriyle birlikte birçok defa basılmış­tır.

es-Süllem 'in Fransızca tercümesi de neşredilmiştir (I D Luciani, Le Soullam, Cezayir 1921).

...