Hit (2298) K-1305

Menakıbü Ömer b. el Hattab

Yazar Adı : İbnul Cevzi, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el Hanbeli, Ebul Ferec İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-17 Güncelleyen : /0000-00-00
Menâkıbü ‘Ömer b. el-Hattâb
(Târîhu [Sîretü] ‘Ömer b. el-Hattâb)

Muhammed Emîn el-Hancî tarafından Târîhu ‘Ömer İbni’l-Hattâb evvelü hâkim dîmukrâti fi’l-İslâm adıyla neşredilen eser (Kahire 1342/1924), Târîhu ‘Ömer b. el-Hattâb ismiyle Beyrut’ta (1402/1982, 1405/1985) ve Üsâme Abdülkerîm er-Rifâî’nin tahkikiyle Dımaşk’ta (ts., Dârü ihyâi ulûmi’d-dîn) yeniden basılmış, ayrıca Menâkıbu Emîri’l-mü’minîn ‘Ömer b. el-Hattâb adı altında Zeyneb İbrâhim el-Karût (Beyrut 1980, 1407/1987) ve Ali Muhammed Ömer (Kahire 1417/1997) tarafından yayımlanmıştır.
...