Hit (2409) K-1188

ed-Dürer fi'h-tişari'l-meğazi ve's-siyer

Yazar Adı : İbn Abdülber en Nemeri İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-08-06 Güncelleyen : /0000-00-00
ed-Dürer fi'h-tişâri'l-meğâzî ve's-siyer

Siyer alanında Endülüs'teki ilk çalışmalardan biri olan eser altı bab halinde düzenlenmiştir, İbn Abdülberr'e nisbet edilen el-Meğazî muhtemelen ed-Dürer'den ibarettir. İbn İshak'ın el-Megazî'sini esas alan müellif Mûsâ b. Ukbe ve Vâkıdî'den de faydalandığını söylemektedir. İbn Abdülber. eserde yer alan bilgileri senedleriyle birlikte naklederek bu senedlerin sağlamlık derecesini belirtmiş, zaman zaman siyerle ilgili olaylardan hareketle fıkhî hükümlere de işaret etmiş, tartışmalı konularda ihtilâfları gidermeye çalışmış ve kendi tercihini ortaya koymuştur. Ayrıca olayları anlatırken Kur'an âyetlerini ve esbâb-ı nüzulü dikkate almıştır. Endülüs'te ve Doğu'da kazandığı şöhret sebebiyle eserden İbn Hazm Cevâmi'u's-sîre'de, Süheylî er-Ravzu'l-ünüf'te, Kelâî el-İktifâ bi-sîreti'l-Mustafâ'da. Doğulu âlimlerden İbn Seyyidünnâs 'Uyûnü'l-eser'de, Ali b. Muhammed el-Hâzin er-Ravz ve'l-hadâ'ikta, Şemseddin eş-Şâmî Sübülü'l-hüdâ ve'r-reşâd'da önemli iktibaslarda bulunmuşlardır. ed-Dürer Şevki Dayf (Kahire 1386/1966. 1403/1983), Mustafa Dîb Buğa (Dımaşk 1405/1984) ve Dârü'l-kütübi'l-ilmiyye (Beyrut 1405/1984) tarafından yayımlanmıştır.
...