Hit (2037) K-1180

el-İstizkarü'l-Cami li-mezahibi fukaha i'l-emşar

Yazar Adı : İbn Abdülber en Nemeri İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-08-06 Güncelleyen : /0000-00-00

el-İstizkârü'l-Câmi li-mezâhibi fukahâ i'l-emşâr ve Ulemâ'i'l-aktâr fimâ tezammenehü'l-Muvatta' min meâni'r-re'y ve'l-âşâr.

Son baskıda adı bu şekilde tesbit edilen eser bazı kaynaklarda el-İstizkâr li-mezâhibi veya el-İstizkâr fî şerhi mezâhibi şeklinde de anılmaktadır. Müellif, et-Temhîd'ûen sonra yaptığı bu çalışmada el-Muvatta'da yer alan mevkuf ve maktu" rivayetleri, ayrıca farklı mezheplere mensup olup değişik bölgelerde yaşayan kimselerin sözlerini şerhetmiştir. İki cildi Ali en-Necdî Nâsıf tarafından yayımlanan (Kahire 1391-1393/1971-1973) eserin tamamını Abdülmu'tî Emîn Kal'acî üç cildi fihrist olmak üzere otuz cilt halinde neşretmiştir (Beyrut 1414/1993).

...