Hit (3433) F-934

İnsanlar Tek Bir Nefisten Ademden Yaratılmıştır Ademdende Eşi Havva Yaratılmıştır İnancının Delilleri

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2019-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Hz Adem’ den yaratılmamıştır Havva annemiz, Hz Adem nasıl yaratılmış da oda öyle yaratılmıştır insan kendi parçasından biriyle mi evlendi ve nesli çoğaldı.

el Cevab: 
İnsanlar Tek Bir Nefisten (Adem'den) Yaratılmıştır. Ademden de Eşi Havva Yaratılmıştır, İnancının Delilleri:
(Güncellendi- 03 07 2015)

GİRİŞ:
Allah teala alemi yoktan var etmiştir. Allah ilk insan olan Adem (as) ı topraktan yaratmıştır. Ona eş olarak ta ondan Havva 'yı yaratmıştır. Sonra Adem ve Havva cennet denilen bir alemde yaşamaya başlamışlardır. İnsanlar Adem ve Havva’nın çocukları olarak dünya hayatına gelmekte ve dünya hayatını tamamlayınca Berzah alemine intikal etmektedirler. 
Bu inanç efendimizden günümüze kadar Müslümanların inancıdır. 
 
Bu inancı eserlerinde nakleden ilim adamlarının başlıcaları;
et Taberi, (Camiu'l beyan, VII.515); 
İbn Kesir,(Tefsirul Kuranil Azim, II.206); 
er Razi, (Mefatihu'l gayb, V.35 ); 
el Beğavi, (tefsirul Beğavi, VI.266); 
İbnul Cevzi, (Zadu'l Mesir,I.484); 
Ebu's suud ,(İrşadul Aklis selim , II.28); 
el Beydavi, (Envarut tenzil, I.427); 
eş Şevkani, (Fethu'l Kadir, I.317); 
Alusi, (Ruhu'l Meani, III.398); 
İbn Aşur, (et Tahrir ve't Tenvir, III.314); 
İbn Adil, (Tefsirul lubab , I.236); 
en Nesefi, (Medarikut tenzil, I.206); 
es Suyuti, (ed Durr el Mensur, VIII.434); 
es Sealibi, (el Cevahirul Hısan, I.283); 
en Nisaburi, (Ğaraibul Kuran ve reğaibul furkan, II.425); 
el Vahidi, (el Veciz, I.116); 
eş Şinkıti, (Advaul beyan, III.117) 


Son 100 yıl içerisinde değişik etkiler altında oluşan Kuran İslamı Akımı mensupları; ''İslam Dinini hurafelerden temizleme'' ve ''Kur'an Hakemliği'' ana kriterleri çerçevesinde Kuranı yeniden anlamlandırma, sünneti de kurana uyuyorsa kabul etme ve bilimsel ve çağdaş kültür paralelinde yorumlayarak, dini hurafelerden ayıklama ameliyesine giriştiler. 
''Kadın ve Erkek eşittir'', söylemini benimseyen bu grup, bu ana kabul çerçevesinde dini kültürü inceleyip, bu ''medeni -çağdaş'' anlayışa uymayan ayetleri uygun manalarla manalandırma, hadisleri de teknik bahaneler üreterek inkar etme ya da kadın erkek eşitliği anlayışına uygun olacak şekilde yorumlama gayretine giriştiler.
''Havva, Adem den değil; Adem'in de yaratıldığı ''nefis''ten yaratılmıştır. Bu nefisten bir erkek bir dişi yaratılmıştır. Havva, Adem'in eğe kemiğinden veya vücudunun bir parçasından yaratılmamıştır'' , söylemini geliştirmişlerdir. 
Konu hakkındaki ayetleri bu anlayışa göre yorumlamaya çalışıp, görüşlerini çürüten sünnet naslarına da ''israiliyyattır'' nitelemesiyle dışlamış dikkate almamışlardır.
 
Bu Yorumu Benimseyen Yazarlar ve Eserleri;
- Merâğî, Ahmed b. Mustafa, Tefsiru ’l-Merâğî, Şirketü Mektebe ve Matbaa Mustafa el-Babi el- Halebi ve Evladühü bi Mısır, Mısır, 1946, IV, 175. 
- Reşit Rıza, Tefsiru'l-Menâr, Daru’l-Mearif, Beyrut, ts. 13
- Muhammed Esed, Kur'an Mesajı , I, 132-133 
- Hayrettin Karaman, v.dğr., Kur ’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, DİB Yayınları, Ankara, 2006, II, 1. 14 
- Bekir Topaloğlu, İslâm’da Kadın, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1992, s. 12-13.
- Yaşar Öztürk, Kur’ân ’daki İslâm, Yeni Boyut, İstanbul, 1993, s. 531-533. 
- Süleyman Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Yayınları, İstanbul, 1997, II, 188191.
- Mevdudî, Ebu’l A’la, Tefhimu’l Kur’ân, (trc. Muhammedhan Kayanî, Yusuf Karaca, Nazife Şişman, İsmail Bosnalı, Ali Ünal, Hamdi Aktaş) İnsan Yayınları, İstanbul, 1986, I, 289. 
- Bayraktar Bayaklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsiri, Bayraklı Yayınları, İstanbul, 2002. 10 
- Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’ân Gerekçeli Meal-Tefsir, Düşün Yayınları, İstanbul, 2008. s. 144-145.) 
- R.İhsan Eliaçık, Yaşayan Kur’ân Türkçe Meal/Tefsir, İnşa Yayınları, İstanbul, 2007, I, 186 
- Hafsa Fidan, Kur ’ân ’da Kadın İmgesi, Vadi Yayınları, Ankara, 2006, s. 145-146. 
- Abdullah Aydemir, Tefsirde İsrailiyat, DİB Yayınları, Ankara, ts. s. 251.

İnsanlar Tek Bir Nefisten (Ademden) Yaratılmıştır.Adem Den De Eşi Havva Yaratılmıştır, İnancının Kur'an Ve Sünnet'ten Delilleri
-Ayet:''Allah insanları bir nefisten yaratmış ondan da eşini yaratmış sonra onlardan insanlar türemiştir.'' Nisa 1 ayeti ve 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

-Ayet: ''Sizleri tek bir nefisten yaratan sonra da ondan eşini yaratan O'dur''
el Araf 189 ayeti ve 
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

-Ayet:''sizi tek bir nefisten yaratan (var eden) O'(Allah)tır.
el Enam 98
وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ

Ayetlerin Konu Hakkında Delil Olma Açısı:
Ayetlerde İnsanların tek bir nefisten yaratıldıkları, o tek nefisten de onun eşinin yaratıldığı açıkça ifade edilmektedir. 
O nefis Allah'ın ''eliyle'' yarattığı Adem’dir. O nefisten yaratılan zevci (eşi) Havva’dır. Ayetlerdeki bu açık hükme rağmen Havva'nın Adem’den değil ademin yaratıldığı nefis ten yaratıldığını iddia etmek açıkça ayetteki tek bir nefisten yaratılma, tek bir nefisten onun eşinin yaratılması manasına muhalefet edilmiş olacaktır.
Ayrıca sahih hadislerde gelen Havva'nın Adem (as) dan yaratıldığı şeklindeki peygamber (sav) ın haberinin de inkarı manasına gelecektir.
Konu hakkındaki Hadislerin israiliyyat olarak nitelenmesi ise bilimsel değildir.

-Hadis: ''Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eza etmesin. kadınlara iyi davranın onlar eğe kemiğinden yaratılmışlardır...'' hadisi şerifidir.
Buhari, es Sahih, h no 5186; Müslim, es Sahih, h no: 1468 . 
Ayrıca bk. eş Şevkani, Neylu'l evtar VI.357; el Beyhaki, es Sunen el Kubra , VII.295; el Hakim, el Mustedrek, IV.174
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً.

Havva validemizin adem (as)ın kemiğinden yaratılması ile ilgili detay için ayrıca bk. İbn Hacer el Askalani, Fethul Bari, IX.207
-Hadis: ''Kadın eğe kemiğinden yaratılmıştır...''
Muslim,es Sahih, h no: 1468
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها
 
  
Not 1: Tek bir nefisten yaratılma ve ondan da ademin eşi Havva’nın yaratılması inancı ayetle sabittir. Adem ve Havva’nın aynı nefisten yaratılması yorumu ise esasen bu ''tek nefisten yaratılan dan yaratılma '' inancıyla açıkça çelişmektedir.

Not 2: ''İnsan kendi parçasından biriyle mi evlendi ve nesli çoğaldı.'' demişsiniz. 
İnsanı tek bir nefisten yaratan da ondan (nasıl olduğunu bilmesek tek bir parçadan da eşini yaratan da Allah'tır. Havva validemizin nasıl yaratıldığını ve yaratılışı bilmiyoruz. Adem (as) ın topraktan nasıl yaratıldığını da bilmiyoruz. 
İnsanın parçasıyla evlenmesi olur şeklindeki itiraz da geçersizdir. İnsanın evlendiği parçası değil parçasında yaratılan ve kendisine Allah tarafından eş yapılan kadındır.
Allah Adem (as) ı anne babasız, Havva'yı Adem (as) ın eğe kemiğinden, İsa (as) ı babasız yüce kudretiyle yaratmıştır. Bu yaratılış mümkinattandır. 

Tarihi süreçte Havva validemizin Adem (as)'ın yaratıldığı çamurdan yaratıldığı anlayışı bazı şiilerden nakledilen bir anlayıştır.
 

Mülahaza: Gülsüm Nalinci 
Kuranı kerimde Allahu Teala sizi bir tek nefisten, ondan da eşini yaratmıştır. Nisa 1 diyor Havva’yı Adem’den yarattı demiyor.
Nefis kelimesi müennes yani dişi. Orada kullanılan zamirde dişi. Arapça da bunlar önemli هاzamiri kullanılan Adem olsaydı ه zamiri kullanılırdı.

el Cevab: Ayette Allah nefsi yarattı nefisten de eşini yarattı buyurulmakta .
Bir nefis yarattı sonra onun gibi bir nefis daha yarattı gibi bir durum yok. 
Nefs kelimesinin müennes olmasının konuyla alakası yok. 
Alakası olmadığından sizin iddia ettiğiniz görüşü seslendirenler bile bu delille delillendirme yapmamışlardır.
-Ruh kelimesi müzekkerdir. Ama kadın için de erkek için de kullanılır. 
Nefs kelimesi de zat manasında erkek için de kadın için de kullanılır.
---
Yukarıda yazdığım delilleri ve ayeti ve sahih hadisleri lütfen tekrar okuyun.

click women cheat on men what makes husbands cheat
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort