Hit (2729) F-479

Organ Nakline Cevaz Verenlerin Delilleri, İslam Hukukunda Cenine Müdahalenin Hükmü İle İlgili Kitaplar

İlim Dalı : Fıkıh Konusu : Organ Nakli
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2001-12-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Soru: Organ nakline cevaz verenlerin delilleri nelerdir? İslam hukukunda ceninin hakları ile alakalı çalışmalarda var mı?

el Cevab: İslam Hukuku Prensipleri Işığında Organ Nakli 
Abdulaziz Beki
(organ nakline caizdir diyen akademisyenlerden ve medrese kökenli bir ilim adamanın araştırmasıdır.)
https://www.facebook.com/groups/585204861500245/621280891225975/

 

Mülahaza: Semra Turan 
İslam hukukunda ceninin hakları ile alakalı çalışmalarda var mı?

 

el Cevab: Aşağıdaki listede yazdığım kitaplara müracaat edebilirsiniz.

İslâm Hukukunda Cenine Müdahalenin Hükmü:
Sibai, Seyfeddin, el-İchâd beyne'l-fıkh ve't-tıb ve'l-kânun , Beyrut : Dârü'l-Kütübi'l-Arabiyye, 1977.

Rahim, İbrâhim b. Muhammed Kâsım b. Muhammed. Ahkâmü’l-ichâd fî’lfıkhi’l-İslâmî, Medine : Mecelletü’l-Hikme, 2002. S. 263.

Pala, Ali ihsan, “Özürlü olduğu tespit edilen ceninin alınması”
sempozyumu, İzmir Tibyan yayncılık. 2008.

Muhammedi, Ali Muhammed Yusuf, Buhusun Fıkhiyye fî Mesaili Tıbbiyyetu Muasıra. Beyrut, Dârü’l-Beşairi’l-İslâmiyye, 2005.

Mecmûetun Minel Fukaha vel-Bahisîn, Kıraatun Fıkhiyye Muasıra fî Mu’tiyati’t-Tıbbi’l-Hadis, Beyrut, el-Gadir li’t-Tıbaa ve’n-Neşr, 2002/1423.

Karaman, Hayrettin, “İslâm’a göre doğum kontrolü ve kürtaj” Hayatımızdaki İslam, İstanbul: İz Yayıncılık, 2002.

Kahtânî, Müsfir b. Ali b. Muhammed, İslam Hukukuna Göre Anne Rahminde Sakat Olan Çocukların Kürtaj Yoluyla Düşürülmesinin Hükmü,Çev, Abdullah Kahraman, C.Ü. İlahiyatFakültesi Dergisi XII/1 - 2008, s.470

İbnu’l-Hûca, Muhammed el-Habîb, “İsmetu’l-Cenini’l-Muşevveh”, Mecelletu’l-Mecme‘u’l-Fıkhi’l-İslâmî, Yıl: 2, Sayı: 4, Cidde, 1989.
İdrîs, Abdulfettah Mahmud, “et-Tehallus mine’l-Halâyâ ve’l-Ecinneti’l-letî bihâ Teşevvuhun Verâsî”, Mecelletu’l-Buhûsi’l-Fıkhiyyeti’l-Mu‘âsıra,Yıl: 17, Sayı: 66, 2005.
Ganim, Ömer b. Muhammed b. İbrâhim, Ahkâmü’l-cenin fî’l-fıkhi’l-İslâmî,Cidde : Dârü’l-Endelüs el-Hadra ; Beyrut : Dâru İbn Hazm, 2001,
el-Bâr, el-Ceninü’l-Müşevveh ve’l-Emrzu’l Verasiyye, Demeşik, Dârü'l Kalem, 1991
Çetin, Hüseyin, Metin ve Sened Tenkidi Açışından Meleğin Cenine Ruh Üflemesi ve Kaderini Yazması Hadisinin Değerlendirilmesi,

Ba Hamd, Muhammed Erfiş. Merahilü’l-haml ve’t-tasarrufati’t-tıbbiyye fi’lcenin beyne’ş-şeriati’l-İslamiyye ve’t-tıbbi’l-muasır. Cezayir, Ad Editions, [t.y.].