Hit (4559) F-135

Hz. İsa as' ın Nuzulunun Delilleri

İlim Dalı : Fıkıh Konusu :
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2021-11-14 Güncelleyen : /2019-05-24

Soru: Hz. İsa Yeryüzüne Bir Daha Gelecek Mi Mehdi Gelecek Mi Vs İle İlgili Bilgi Verebilir Misiniz?

el Cevab: İsa as diri olarak göğe yükseltilmiştir. Ve tekrar yeryüzüne inecektir.
- Kuran’ı Kerimde İsa (as) ı öldürdük diyenlerden bahsedilirken; ''öldürmediler ve onu çarmıha germediler… Ama Allah onu katına kaldırdı yükseltti... Allah izzet sahibi ve hikmet sahibidir...'' buyrulmuştur.
Ayet İsa (as)ın öldürülmek istenmesine rağmen öldürülemediğini ama Allah tarafından buna engel olunup peygamberinin korunduğunu ve katına semâya yükseltildiğini haber vermektedir. Allah aziz ve hikmet sahibidir denilmektedir. [1]

İsa (as) hakkında, ''kundakta iken ve yaşlılığında insanlarla konuşacaktır'', buyrulmuştur.
Bebekliğinde konuşması mucizedir. İsa (as)ın öldürülmeye teşebbüs edildiğinde yaşlı olmadığı ittifakla sabittir.
Onu öldürmeye çalıştıklarında, Allah tarafından semâya yükseltilmiştir. Suikast teşebbüsünden sonra insanlar arasında kalmadığı ayetle sabittir. Allah onu gençlik döneminde semâya kaldırmıştır.
İnsanlarla bebekken konuşması mucizesi gibi yaşlılığında konuşması mucizesine sahip olduğu ayette haber verilmiştir.
İsa (as) öldü denilirse yaşlılıkta insanlarla mucizevi şekilde konuşmasının inkârı ve iptali gerekecektir. Bu da ayete muhalif olacaktır. O halde yaşlılık zamanı tekrar dünyaya inip insanlarla konuşacaktır. Ayet bunu isbat eder.[2]
İsa (as) hakkında Zuhruf suresinde  ,''İsa kendisine ikram ettiğimiz ve israil oğullarına örnek kıldığımız bir peygamberdir. Yine o kıyamete işaret / alamet kılınmıştır'', buyrulmuştur. [3] Yukarıdaki ayetlere göre;
Onun genç yaşında göğe kaldırılması ayetle sabittir.
Yaşlılık döneminde insanlarla konuşacağı ayetle sabittir.
Onun ölümünden önce ehli kitabın ona iman edecekleri ayetlerle sabittir. Ehli kitabın bu imanı onun 2000 kusur sene sonra yeryüzüne inip mucizeleriyle zaman daki olaylara müdahale etmesi sonrasında olacaktır...

İsa (as)ın öldüğü inancı yahudilerin inancıdır. İsa (as)ın öldürülmesi inancı yahudilerin inancıdır.
Bir müddet ölüp sonra göğe yükseltildiği inancı hristiyanların inancıdır.
Öldürülmek istenmesine rağmen öldürülemediği; bu girişimden sonra ruh ve bedeniyle semâya yükseltildiği ve kıyametten az önce dünyaya döneceği ve yaşlılık dönemine kadar bir ömür sürdükten sonra öleceği müslümanların inancıdır.
İsa (as)ın göğe yükseltilmesi ve kıyamete yakın yeryüzüne inmesi tevatür derecesine ulaşmış hadislerle de sabittir. İmam el Eşari İsa (as)ın nuzulünün hakkında icma olduğunu nakleder.[4]

Ehli sünnet alimleri İsa (as)ın diri olduğu ve kıyamete yakın yeryüzüne ineceğinde ittifak halindedir.
İmam Ebu Hanife, el-fıkhul-ekberde İsa (as)ın nüzulünü kıyamet alameti olarak isbat etmiştir. Ahmed b. Hanbel, İmam el-Maturidi, İmam el-Eş’ari, Tahavi, Mücahid, et-Taberî, İbn Hazm, el-Bağdadi, el Pezdevi, eş Şehristani, et Teftazani, İbn Kudame, es Suyuti, Ali el-Kari eserlerinde bunu ifade ederler.
 Mutezile de bu görüştedir. Mutezile ekolüne mensup müfessirlerden zemahşerî çeşitli delillerle İsa’nın (as.) Ölmediğini, göğe yükseltildiğini ve kıyamet alameti olarak yeryüzüne ineceğini isbat etmiştir.
İsa (as)ın öldüğü inancı, kadyanilerin ve oryantalistlerin ortaya attıkları bir inançtır. Mucizeleri akli yorumlarla tevil etmeyi akıllıca bulan araştırmacılar da bu nu benimsemişlerdir.
 İsa (as)ın ölmesi inancını islâm dünyasında kadyaniler ortaya atmış, sonra Hint-Pakistan kökenli Muhammed Hamidullah’da bu görüşü benimsemiş. [5] ardından el Ezher   şeyhlerinden Şeltut ve arkadaşları bu inancı benimsemişlerdir.[6]
Ülkemizde de çok sayıda kuran eksenli islâm taraftarı yazar araştırmacılar bu inancı benimsemişlerdir. Bu itikadın ve sahiplerinin ehli sünnet dışı olduğu üzerinde tereddüte mahal olmayan bir husustur.

İsa (as)ın öldüğü inancına kapılıp ehli sünnete muhalefet eden bazı yazarlar ve eserleri;
-Esed, Muhammed, Kur’an mesajı, İstanbul 1966, ııı, 1006.
- Fazlurrahman, İslam, (çev. Mehmet Dağ-Mehmet s. Aydın), İstanbul 1981, s. 309
-Hayreddin Karaman-Mustafa Çağrıcı-İbrahim kâfi Dönmez-Sadrettin Gümüş, Kur’ân yolu, Ankara 2006, ıı, 178,179.
-Süleyman Ateş’in görüşleri için; bkz. Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul-1989, ıı, 54-55; vııı, 260;
-Hüseyin Atay’ın görüşleri için bkz. Atay, Kur’an’a Göre Araştırmalar, s.50-51;
-Yaşar Nuri Öztürk’ün görüşleri için bkz. Öztürk, Kur’an’daki İslam, İstanbul 1994, s. 599-601.
-Mustafa İslâmoğlu’nun görüşleri için bkz. Http://www.youtube.com/watch?V=tv4juoekvjk 

Netice itibarıyla;
Kim İsa (as)ın nuzulünü inkâr durumundaysa ehli sünnet inancına muhalif bir inanca sahiptir.

Soru: Sonuç ne hocam?
Sonuç şudur;  İsa (as)ın kıyamete yakın zamanda yeryüzüne inmesi kuran ayetleriyle, mütevatir sünnet naslarıyla ve icma ile sabit kıyamet alametlerindendir. Bu itikadın inkârı ya da tevilini yapanlar ehli sünnet vel cemaat itikadı dışındadırlar. İsimlendirme olarak bunlara bir tevile dayanarak kitap ve sünnetin asrı saadette anlaşılan manalarının dışına çıkanlar manasında ehli bidat denilir. İkna oldukları bir tevile samimiyetle kanaat ettiklerinden ve ayet ya da mutevatir bir hadisi inkâr etmediklerinden tekfir edilmezler.

Soru: "Kur’an Hz. İsa’nın öldürülmediğini, çarmıha da gerilmediğini; Allah katına yükseltildiğini bildirmektedir .(bu konuda bilgi için bkz. Nisa 4/155-161).
Sorum şudur; mealde geçen "Allah katına yükseltilmiştir" lafzını nasıl anlamamız gerekiyor. Ve aşagıda geçen ayetleri konuya dahil edecek olursak, Hz. İsa a.s ölmemiştir, diyebilir miyiz?
8. Biz onları (peygamberleri), yemek yemez birer (cansız) ceset olarak yaratmadık. Onlar (bu dünyada) ebedî de değillerdir.
34. Biz, senden önce de hiçbir beşere ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar?(en'am suresi 8 ve 34.ayetler)


Yukarıda yazılanları okuyunuz.

Tashihler;
En’am 8,34 değil; Enbiya 8 ve 34 olacaktır.
Enbiya 34 ayeti şudur:
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون
Buradaki ''ebedilik'' dünya durdukça yaşamak ve ruhun bedenden ayrılmamasıdır.300 sene yaşamak ebedilik değildir. 2000 sene yaşamakta aynı.
 Üstelik yaşayan mucize olarak yaşamaktadır ve bir peygamberdir. Ayetteki ebedilikle İsa (as)ın semâya yükseltilip orada diri olarak tutulmasının çelişmesi durumu yoktur. Henüz dünya hayatındayız ve İsa (as) da ebedi bir hayatla diri değildir.
 
Ayetteki (Enbiya 8)
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام
Cesedin cansız şeklinde parantezlenmesi uygun değildir. İfade edilmek istenen mana '' biz onları yemek yeme ihtiyacı olmayan varlıklar olarak yaratmadık, yeme içme ihtiyacında olarak onları yarattık’ ' şeklindedir.
Ayetteki bu genelleme İsa (as)ın semâya kaldırılması mucizesinde Allah'ın ona lutfu olarak mustesna hale gelmiştir. O'nun ümmetinden olan Kehf ashabı 300 kusur sene [7] mağarada yaşamışlardır. Ebedilik durumu ve yeme içme ve bedenin ihtiyaçları nşa da hayati ihtiyaçlardır.
Allah insanlara öldürme ve diriltme imkanı vermemiştir. Ama İsa (as) Allah'ın izniyle öldürüp diriltiyordu.
Al-i İmran 49 ayetine bakarsanız İsa (as)ın israil oğullarına ne büyük mucizelerle gönderildiğini görürsünüz.

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّيينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُوننَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Mucizeleri inkâr eden eski müslüman yeni nülhid ilim adamlarının ilhadları bu ayetteki mucizelere ne zaman gelecek merak konusudur zaten. Ama İsa (as)ın ölü diriltmesini, çamurdan kuşa ruh üflemesini görüp yaşamalarına rağmen, iman etmeyen yahudiler gibi davrandıkları ortadadır.
2000 sene semâ da yaşamak aklen mümkündür. Müstahil değildir.
 Semâ da yaşamak ya da yaşatılmak alemleri yoktan var eden ve var ettiği şekilde ayakta tutan yüce Allah'a zor değildir. Eski müslümanlardan bir zümreye ise ''ebedilik'' olarak gelmektedir. Değerlendirme zaafiyeti ve küfür ortadadır.
 
Soru: (İsa’as ın şu an yaşadığını inkâr edenler kafir midir?)

el Cevab: İsa (as)ın semâ da ve diri olduğunu inkâr edenler onun mucizelerini inkâr edenlerin hükmünü alırlar.
Al-i imran 52. Ayetinde;

فلما أحس عيسى منهم الكفر 
'' İsa (as) mucizelerini ve risaletini red ettiklerini-küfür ettiklerini- anlayınca...'' denilmiştir. Ayette bu durum ''küfür'' olarak nitelenmiştir.  Bu çerçevede kuran da haber verilen mucizesini tevil etmek suretiyle inkâr etmek, akla muhalif bulup inkâr etmek sahibini islâm dışına çıkarır.
Ölüyü diriltmesini inkâr etmeyip uzun yaşatılmasını ebedilik olur diye inkâr etmek ise ''telahbuttur''. Önce ne dediğini bilip bilmediği test edilir. Sonra aklı başındaysa islâm dışına çıkacağı kendisine ifade edilir.


[1]  en Nisa 156-159
[2]  Al-i İmran 45-46 ve el Maide 110
[3]  Zuhruf 57-61[4] el-Eşari, Makalatül İslamiyyin, (nşr.: h. Ritter neşri ), 295-297s.
[5]  Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, (çev. Salih tuğ),İstanbul 1990,I.634-635
[6]  Mahmut Şeltut, “Ref’’u İsa”, a.ü.i.f.d., xxııı, s. 322
[7]  Kehf 25
 

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort