Hit (1109) F-1211

Hz. İsanın Göğe Yükselmesi

İlim Dalı : Akaid Konusu : Peygamberler
Soruyu Soran : Cevaplayan : Önder Nar
Cevaplayanın Mezhebi:
Ekleyen : /2019-01-16 Güncelleyen : /2020-01-17

Soru: Kuran Hz. İsa'nın vefat ettiğini söylüyor bi kuran okuyun.

el Cevab: Kuran hükmi şahsiyet değildir. 
Birşey söylemez. 
Allah İsa (as) ın öldüğünü söylüyor diyorsanız eğer yazıklar olsun size. Allah İsa’nın öldüğünü söyledi de milyonlarca müslüman Allah’a inanmadı aksine bir inanca mı inandı?
Muhtemelen "teveffa" isim mi fiil mi harf mi bilmezsiniz. 
Kurandaki kullanımlarını kaç manaya kullanıldığını bilmezsiniz. 
Müvelled manalarını bilmezsizniz. 
Ama Kuran isa as ın vefat ettiğini söylüyor diyebiliyorsunuz.

Mülahaza: Çetin Işıldak 
Aslı olmayan bu hurafeye inananlar kimler

el Cevab: Hurafe dediğiniz inanç ehli sünnetin inancıdır. Doğru zannetiğiniz inanç ingiliz oryantalistlerinini kurdurduğu kadyani mezhebinin inancıdır.

İsa (as)’ın diri olarak göğe yükseltilmesi Kuran ve mütevatir sünnetle haber verilmiş bir inançsal değerdir. 
Önce ehli sünnet inancı olduğunu isbat eden kaynakları vereyim.

İsa as Hakkında Yahudi Ve Hristiyanların İnancı Onun Ölmesidir. 
İlahiyatçıların inancı yahudi ve hristiyan inancıdır. 

Hz. İsa’nın düşmanları tarafından çarmıha gerilerek öldürüldüğü inancı İslam dışı bir inançtır. Bu inanç Yahudi ve bir kısım hristiyanın inancıdır. [1] 
Bir müddet ölüp sonra dirilip sonra göğe yükseltildiği inancı da bir kısım hristiyanın inancıdır. [2]

Müslümanların İnancı İse;
Sünni, Şii, 3 mutezili olsun onun öldürülmediği öldürülme girişiminden sonra ruh ve bedeniyle semaya yükseltidiği ve kıyamet öncesi dünyaya tekrar indirileceği ve bir müddet yaşadıktan sonra öleceği şeklindedir.
Bilinen en eski akaid risalesi olan el-Fıkhu’l-Ekber de İmam Ebu Hanife İsa as’ın nüzulünü kıyamet alameti olarak isbat eder. [4] Ahmed b. Hanbel [5] İmam el-Maturidi [6], İmam el-Eş’ari [7], et Tahavi [8] Mücahid [9], et-Taberi [10], Zahiri ekolunun önde gelen ismi İbn Hazm [11], el-Bağdadi [12], el-Pezdevi [13], eş-Şehristani [14], et-Teftazani [15], ibn Kudame [16] es-suyuti [17], Ali el-Kari [18], ilgili eserlerinde bunu ifade ederler. Mutezile de bu görüştedir. Mutezili Müfessir ez-Zemahşeri [19] de İsa as’ın ölmediğini, göğe yükseltildiğini ve kıyamet alameti olarak yeryüzüne ineceğini isbat etmiştir.
İslam dünyasında İsa as’ın öldüğü inancı bütün ehli sünnet kaynaklarının ölmediği ve göğe yükseltildiğini isbat etmesine rağmen ilk defa Hindistan kökenli olarak ortaya atılmıştır. [20]

 
Dipnotlar:
  [1]   “İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti.‟Kitab-ı Mukaddes, Tevrat, Zebur ve İncil, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul, 2009, Matta, XX II/50.
          “Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi‟ Markos, XV/37.
          “İsa yüksek sesle, „Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!‟ diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.‟‟ Luka, XX III/46. 
          “İsa şarabı tadınca, „tamamlandı!‟ dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.’’ Yuhanna, X IX/30.
  [2]    “Melek kadınlara şöyle seslendi: Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa‟yı aradığınızı biliyorum. Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin: İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile‟ye gidiyor, kendisini orada göreceksiniz; İşte ben size söylemiş bulunuyorum.‟ Matta, XVI II/5–7. 
       “İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı‟nın Egemenliği hakkında konuştu.’’ Elçilerin İşleri, I/3. 
       “Rab İsa, onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı‟nın sağında oturdu.’’ Markos, XVI/19.
       “Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı‟Luka, XX IV/51.
  [3]   et-Tabatabai, El-Mizan Fi Tefsiri’l-Kur’an, III, s. 188. Ayrıca bkz. Douglas S. Crow, “İslami Mesihçilik”, Mesih’i Beklerken Mesihçi ve Millenarist Hareketler, (çev.: Ali Coşkun), s. 65-75; ayrıca Bkz. Halife Keskin, a.g.e., s. 146-152.
  [4]   Ebu Hanife, el-Fıkhu’l-Ekber, (çev.: Hasan Basri Çantay), Ankara 1954, s. 22.; Ali el-Kâri, Fıkh-ı Ekber Şerhi, (çev.: Hüseyin S. Erdoğan, Neşr. Abidin Dönmez-Ömer Dönmez), s. 303.
  [5]    Ahmed b. Hanbel , usul es sunne s. 33 , darul menar 1411 
  [6]    Maturidi, Te’vilatü’l-Kur’an (Yazma), vr. 16a-66b, 133b-134a
  [7]    Eş’ari, Makalatü’l-İslamiyyin, (nşr.: H. Ritter), s. 295-297 el-Eşari nuzulu isa hakkında icma olduğunu ifade etmektedir.
  [8]    et tahavi , şerhul akide et tahaviyye s.499 
  [9]    Mücahid, Tefsiru Mücahid, s. 180-181.
[10]    Taberi, Cami’u’l-Beyan, III, s. 289-292. 
[11]    İbn Hazm, İlmü’l-Kelam, (nşr.: Ahmed Hicazi es-Seka), s. 30-32.
[12]    el-Bağdadi, Usulü’d-Din, İstanbul 1928, s. 343.
[13]    el-Pezdevi, Ehl-i Sünnet Akaidi, (çev. Şerafeddin Gölcük), s. 353.
[14]    eş-Şehristani, el-Milel ve’n-Nihal, Beyrut 1948, III, s. 249.
[15]    Taftazani, Şerhu’l-Mekasıd, V, s.317.; Şerhu’l-Akaidi’n-Nesefiyye, s. 193-194.
[16]    İbn Kudame el Hanbeli, Lumatul İtikad el Hadi ila Sebil er Reşad, thk: Bedr b. Abdullah, Darus Selefiyye, Kuveyt,1406 s.134
[17]    es Suyuti İsa (as)ın nuzulünün inkarının hukmunun küfür olduğunu ifade eder. Nuzulü İsa b. Meryem ahirez- zaman) thk: Muhammed Abdulkadir Ata= Daru İhyai’s- sunne en-nebeviye,     s.   54. İsa (as)’ ın nüzulünün inkarının hükmü hakkında Bkz. el-Keşmiri, et-Tasrih bi ma Tevatera fi nüzul el-Mesih, s.80.
[18]    Ali el-Kari, Şerh Fıkhı’l-Ekber, s. 302-303.
[19]    Zemahşeri, Keşşaf, I, s. 430-431; 432-433. ; I, s. 588-589.
[20]    İsa as’ın düşmanları tarafından öldürülmediği ama Allah tarafından öldürüldüğü anlayışının bu boyutuyla gündeme gelişinin ilk defa Hindistan kökenli olarak ortaya çıktığı gözlemlenmektedir.
 

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort