Hit (4816) D-83

BeyanüI Hak Dergisi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Dini, Siyasî, Tarih
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-22 Güncelleyen : /0000-00-00

Beyânü`l -Hak Dergisi

Sermuharriri (Baş yazarı) Tokat mebusu Mustafa Sabri’dir.

Beyânü`l-Hak`ta içtimaiyat, edebiyat, tarih, ruhiyat bölümlerine yer verilmiştir.
Cemiyet-i ilmiye-i İslâmiye`nin yayım organı olan gazetenin bütün yazılarında Îslâmî bakış hâkimdir.
Mecmuanın her sayısında «ekseri makalata âyet-i kerime ve hadis-i nebeviye derc edilmiş bulunduğu nazarı itibare alınarak riayetsizlikte bulunulmaması rica olunur» ibaresi vardır.
Dinî inançların kuvvetlenmesi ve ahlâkın yüceltilmesi başlıca meseledir.
Meşrutiyet devrinin önemli fikir dergilerinden olan Beyânü`l-Hak, geniş bir yazı kadrosuna sahiptir.

Beyanü'l- Hak Dergisi, Pazartesi günleri çıkan haftalık bir dergidir.

İlk sayısı İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra 22 Eylül 1908 tarihinde çıkmıştır.

Zaman zaman kapatılmalarla beraber 22 Ekim 1912 tarihine kadar 182 sayı olarak, yayın hayatını sürdürmüştür.

Bu dergi çıkarılırken ciltler halinde olması öngörülmüş ve bazı sayılar sonunda "...cildin sonu" ifadesi kullanılmıştır.

Dergi 7. cildini tamamladıktan sonra Balkan Savaşı ile birlikte kapanmış ve bir daha çıkmamıştır.

Birinci cildi 26. sayısı dahil 618 sayfadır.

İkinci cildi 27. sayıdan 51. sayıya ve 619. sayfadan 1081. sayfaya kadardır.

Üçüncü cilt 52. sayıdan 78. sayıya ve 1082. sayfadan 1512 sayfaya kadardır.

Dördüncü cilt 79. sayıdan 104. sayıya ve 1513. sayfadan 1940. Sayfaya kadardır.

Beşinci cilt 105. sayıdan 130. sayıya ve 1941. sayfadan 2356. sayfaya kadardır.

Altıncı cilt 131. sayıdan 156. sayıya ve 2357. sayfadan 2776. sayfaya kadardır.

Yedinci cilt ise 157. sayıdan 182. sayıya ve 2772. sayfadan 3192. sayfaya kadardır.

Bu derginin baş yazarlığını sonuna kadar Fâtih Dersiamlarından olan Mustafa Sabri Efendi yaparken,

imtiyaz sahibi olarak önce yine Fâtih Dersiamlarından Şehri Ahmet Râmiz Efendi, sonra 44. sayıdan itibaren yine Fâtih Dersiamlarından İstanbul Mebusu Mustafa Asım görülmektedir.

Sorumlu müdür olarak ise, önce Mehmet Fatîn Efendi, 26. sayıdan itibaren Meşihat Mektebi Kalemi Hulefasından Mimarzade Mehmet Ali ve en son da 44. sayıdan itibaren Mekteb-i Kuzat Muallimlerinden Kilisli Münir görev yapmıştır.

Bu dergiyi ise, yine Meşrutiyetin ilan edilmesinden hemen sonra kurulan derneklerden biri olan "Cemiyet-i İlmiyye-i İslamiye'nin kurucuları çıkarmıştır.

Genelde ulema olan bu derneğin kurucuları arasında başta Mustafa Sabri Efendi olmak üzere Şehri Ahmet Efendi, Mehmet Fatîn (Gökmen), Küçük Hamdi (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır), Hayret (Adanalı), Mehmet Arif, Hüseyin Hâzım gibi kişiler vardır.

Bayenü'l Hak uleması genelde Abdülhamit'e karşı ve istibdad düşmanıdırlar.

İttihat ve Terakki Cemiyeti ile başta birlikte görünürlerken, zamanla onlardan da kopmuşlardır.

Bu kopuşta İttihatçıların uygulamalarının büyük etkisi vardır. Onların uygulamalarında gördükleri yanlışları zaman zaman tenkit etmişlerdir. Ama bu tenkitlerini, hep, Meşrutiyet yönetimini ön plana çıkararak yapmışlardır ve ondan destek almışlardır.

Buna rağmen yine de temkini elden bırakmamışlardır.

Çünkü İttihatçılardan çekinmişlerdir.

Siyasete karıştıkları gerekçesiyle İttihatçılar kendilerini uyarmışlar, onlar da yaptıkları siyasetin "iyiliği emretme, kötülüklerden menetme" siyaseti oldğunu sık sık vurgulamışlardır.

Bu arada kendilerinin de içinde bulundukları medresenin ıslahı (yeniden düzenleme) konusunda da yazı ve makaleler yazmışlardır.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 22 Eylül 1324/ 1908
Yayın Bitiş Tarihi : 22 Teşrinievvel 1328/1912
Yayın Sayı Adedi : 182