Hit (4679) D-713

Aşiyan Dergisi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Edebiyat, Fennî, İlmî, Siyasî
Ekleyen : /2014-07-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Âşiyan Dergisi

II. Meşrutiyet'ten sonra yayımlanan ilmî, edebî ve ahlâkî muhtevalı haftalık dergi.
28 Ağustos 1324-26 Şubat 1324 (10 Eylül 1908-11 Mart 1909) tarihleri arasında 26 sayı çıkmıştır. Kurucusu İbnü's-Sırrî Mustafa Nâmık, mesul müdürü İb-nü's-Sırri" Ahmet Cevdet'tir.
II. Meşrutiyetin ilânından sonraki hürriyet havası içinde yayın hayatına giren kısa ömürlü birçok dergiden farklı olarak burada şiir, hikâye, piyes ve musahabe gibi edebî türlerde çeşitli yazılara ve tiyatro tenkitleriyle kitap tahlillerine büyük ölçüde yer verilmiştir. Ayrıca Fransızca'dan çevrilen bir kısım makalelerin yanı sıra İslâm felsefesi ile ilgili bazı incelemeler ve sosyal muhtevalı çeşitli yazılar da yayımlanmıştır.
Ahmed Şuayb'ın Ernest Renan'ın hayatına dair bir makalesi (nr. 2, 4 Eylül 1324, s. 43-58) ile İbn Hazım Fe-rid'in İmam Gazzâlî ile ilgili bir yazısı (nr. 19, 8 Kânunusâni 1324, s. 168-174) bunlar arasındadır.
Derginin devri içinde asıl önemi, büyük bir kısmını daha önce dağılan Servet-i Fünûn edebî topluluğuna mensup şair ve yazarların eserlerine geniş Ölçüde yer vermesinden, yani bir nevi Servet-i Fünûn'un devamı gibi görünmesinden ileri gelmektedir. 10. sayıdan itibaren Cenab Şahabeddin'in başyazar olduğu dergide Said Hikmet'in Mdzf ve Âti adlı dört perdelik piyesi İlâve olarak verilmiştir.
Başlangıçtaki edebî ağırlığını sonuna kadar devam ettiren dergiye asıl hüviyetini kazandıran devrin tanınmış şair ve yazarları arasında şu İsimler bulunur:
Abdülhak Hâmid, Tevfık Fikret, Cenab Şahabeddin, Hüseyin Câhid, Ahmed Hâşim, İsmail Safa, Faik Âli, Tahsin Nâhid, Ruhsan Nevvâre, Ahmed Şu-ayb, Ali Cânib, Ömer Seyfeddin, Hüseyin Sîret, Hüseyin Suad, Raif Necdet, Celâl Sâhir, Halide Salih (Edip), Satı (Bey), Emin Bülend. Kilisli Rifat, Müfit Râtıp. Bunlardan başka bazı sayılarda şu isimlere de rastlanır: Mustafa Nâmık, Ali Suad, Süleyman Fehmi, SafVetî Ziya, Süleyman Nesib, İsmail Müştak, Ferid Vecdî, İsak Ferera, Cemil Süleyman, Ali Kami, Ser-ver Cemal, İbrahim Alâeddin, Enis Av-ni, Hakkı Tarık, Âkil Koyuncu, Mehmed-Âsim ve Halil Nihad.

Bibliyografya:
M. İzzet Henden, 1908'de Çıkan Aşiyarı, Bahçe, Kadın, Ceride, Misbah Dergileri Üzerine Bir Araştırma (mezuniyet tezi, 1966), ÎÜ Ktp., nr. 4191; Hasan Duman, Katalog, s. 30; Nejat Sefercioğlu, "Âşiyan", TDEA, I, 200.
Abdullah Uçman

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 10.Eyl.08
Yayın Bitiş Tarihi : 11.Mar.09
Yayın Sayı Adedi : 26